Términos y Condiciones

Acceptació del Soci

Holmes Place té la plena llibertat per acceptar o refusar sol·licituds d’inscripció per als seus serveis complementaris.

  • El candidat podrà gaudir del servei un cop realitzat el pagament corresponent al servei sol·licitat.
  • La condició de l’adquisició del servei queda condicionada a l’acceptació i el compliment per part del soci d’aquests termes i condicions, essent vinculants per ambdues parts.
Delimitació de Responsabilitats

El Club no ses responsabilitza de la pèrdua, dany o robatori dels bens personals del soci dipositats als armariets. 

Inscripció, Pagament i Baixa del Servei d’Armariets

El club es reserva el dret de cobrar una fiança, essent retornada en el moment en que el soci tramiti el servei de baixa. En cas de baixa per morositat o deute aquesta fiança no serà retornada a no ser que es liquidin els pagaments pendents.

En el cas de baixa d’armariet, haurà de comunicar-se per escrit a la recepció del club abans del dia 20 del mes anterior a la baixa, en cas contrari es domiciliarà el rebut automàticament. El club es reserva el dret a procedir a la seva devolució.

En el cas de baixa com a soci del club per qualsevol altre motiu, el soci perdrà el dret a l’ús del ser armariet, havent de retirar els seus objectes personals abans de la data efectiva de baixa, essent aquesta el dia 1.

En referència al cas anterior, el seu no compliment implicarà que el club procedeixi a l’obertura de l’armariet del soci i la retirada dels objectes del seu interior, els quals si no són reclamats en un període màxim de 15 dies s’entregaran a una entitat benèfica.

Inscripció, Pagament i Baixa de Cursos

El curs haurà de tenir un mínim d’inscrits i en cas de no cobrir les places, el club podrà cancel·lar-lo o canviar-lo realitzant la devolució de l’import abonat en concepte d’inscripció del curs.

En el cas de no assistència de l’instructor a algunes de les sessions per qualsevol motiu, el club es reserva el dret a canviar-lo o aplaçar les sessions del club essent la data de finalització posterior a la pactada en el moment de la inscripció.

Canvi de Quota

En el cas de portar menys de 12 mesos inscrit, el soci haurà d’abonar la diferència entre les quotes d’inscripció la primera vegada que es canviï de l’horari fora d’hores punta a l’horari total.

En qualsevol cas de canvi de quota el Club ajustarà la diferencia de les mensualitats a domiciliar.