Polityka prywatności Icon Fitness

Posted in Fitness

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ICON FITNESS

POSTANWIENIA OGÓLNE:

  1. Właścicielem sieci klubów ICON Fitness jest Holmes Place Concept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie kod pocztowy: 00-844 Warszawa przy ulicy Grzybowskiej 63 , wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000402178, posiadająca NIP nr 5272669398, REGON nr 145878612, zwana dalej „Holmes Place Concept.
  1. Akceptacja niniejszego dokumentu jest zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Holmes Place Concept sp. z o.o.

POSTANOWEINIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI:

a. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu umożliwienia Uczestnikowi skorzystania z konkursu jest Holmes Place Concept Sp. z o.o.

b. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych ujawnionych przez Uczestnika lub Członka Klubu w związku z korzystaniem z usługi stanowią: a) Art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (T.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zwanej dalej Uodo), tj. zgoda wyrażona przez Członka Klubu, którego dane dotyczą; b) art. 23 ust. 1 pkt 3 Uodo, tj. realizacja umowy świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego Regulaminu; c) art. 23 ust. 1 pkt 5 Uodo, tj. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.

c. Dane osobowe Członka Klubu i Uczestnika nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Uodo.

d. Podawanie danych osobowych w związku z skorzystaniem z konkursu dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe wzięcie udziału w Konkursie. e. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawienia. f. Holmes Place udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Posted in Fitness