POLITYKA PRYWATNOŚCI i OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA WITRYNY INTERNETOWEJ HOLMES PLACE POLAND SP. Z O.O.

www.holmesplace.com/pl

INFORMACJE OGÓLNE:

Niniejsze Warunki Ogólne regulują wykorzystanie (w tym zwykły dostęp) stron internetowych witryny HOLMES PLACE POLAND, w tym treści i usług tam udostępnionych ( zwanych dalej "stroną internetową HOLMES PLACE").

Każda osoba, która uzyskuje dostęp do strony internetowej HOLMES PLACE ( zwany dalej "Użytkownikiem"), akceptuje niniejszym obowiązujące Warunki Ogólne i Politykę Prywatności w nich zawartą.

Zawartość i usługi, które udostępniono Użytkownikowi na stronie internetowej HOLMES PLACE (odpowiednio "Treści" i "Usługi") mogą również podlegać szczególnym warunkom, które w przypadku konfliktu będą miały pierwszeństwo przed Warunkami Ogólnymi ( " Warunki Szczegółowe "). Użytkownik, za każdym razem, gdy korzysta z Treści lub Usługi strony, akceptuje również odpowiednie Szczególne Warunki mające zastosowanie.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Holmes Place Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 63, KRS 0000221325 NIP 526 28 23 001, REGON 015847779 ( zwanym dalej Holmes Place)

W związku z tym Użytkownik musi uważnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami, jeżeli chce korzystać ze strony internetowej HOLMES PLACE, a także, tak jak w przypadku odpowiednich Warunków szczegółowych, za każdym razem, gdy zamierza korzystać z każdej Treści lub Usługi.

W każdym przypadku HOLMES PLACE zastrzega sobie prawo do zmiany, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, sposobu prezentacji i konfiguracji strony internetowej HOLMES PLACE, a także niniejszych Warunków Ogólnych lub odpowiednich Warunków Szczegółowych.


DANE OSOBOWE:

Odwiedziny na stronie internetowej HOLMES PLACE nie wymagają automatycznej rejestracji jakichkolwiek danych osobowych identyfikujących użytkownika.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowano wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Wprowadzono kontrolę ich wykonywania i stałe sprawdzanie zgodności z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Holmes Place do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 


a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz Polityka Plików “Cookies”]. 


Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

Istnieją jednak pewne informacje, które nie są osobowe ani nie są identyfikowalne z konkretnym użytkownikiem, który jest gromadzony i zapisywany w Internecie przez HOLMES PLACE (na przykład przeglądarka internetowa Użytkownika, system operacyjny użytkownika w celu uzyskania dostępu do stron internetowych HOLMES PLACE) w celu usprawnienia nawigacji użytkownika i zarządzania witryną HOLMES PLACE.

Zebrane dane są przetwarzane automatycznie i ukierunkowane, w ramach grupy korporacyjnej, której częścią jest HOLMES PLACE, w celu ustalenia jakości użytkownika / klienta, konsekwentnego zbierania przyszłych kontaktów, a mianowicie działań marketingu bezpośredniego.

Odpowiedni posiadacz jest zapewniony, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi (w szczególności federalną ustawą o ochronie danych i rozporządzeniem (UE) 2016/679 (GDPR)), prawem dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciw wobec wykorzystywania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Zakres danych przetwarzanych w poszczególnych Usługach i Treściach może się różnić. Informacje w tym zakresie są dostępne w Warunkach Szczegółowych, jak również są dostępne u Inspektora Ochrony Danych Holmes Place (dane poniżej).


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ JEGO DANE 

Inspektorem Ochrony Danych dla Holmes Place, jest osoba, ż która można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeśli istnieje potrzeba skontaktowani się z Inspektorem Ochrony Danych jest on dostępny pod adresem mailowym iodo@holmesplace.pl


WYKORZYSTANIE WITRYNY INTERNETOWEJ HOLMES PLACE:

O ile nie postanowiono inaczej, korzystanie ze strony internetowej HOLMES PLACE będzie bezpłatne, bez uszczerbku dla kosztu połączenia odpowiedniej sieci łączności elektronicznej, za pośrednictwem której Użytkownik uzyskuje do niej dostęp.

Użytkownik zna i akceptuje dobrowolnie, że korzystanie ze strony internetowej HOLMES PLACE zachodzi zawsze na wyłączną odpowiedzialność.

Korzystając ze strony internetowej HOLMES PLACE, Użytkownik zobowiązuje się:

nie wykonywać czynności, które mogą utrudniać lub niszczyć wizerunek, interesy i prawa HOLMES PLACE lub stron trzecich,

nie wykonywać czynności, które mogą utrudniać, szkodzić lub doprowadzić do zawieszenia strony internetowej HOLMES PLACE,

nie wykonywać czynności, które w jakikolwiek sposób mogą uniemożliwić normalne korzystanie ze strony internetowej HOLMES PLACE.

HOLMES PLACE oświadcza, że przyjmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w stopniu wystarczającym do wykrycia obecności wirusów. Niemniej jednak Użytkownik musi mieć świadomość, że środki bezpieczeństwa systemów komputerowych w Internecie nie są całkowicie wiarygodne, a zatem HOLMES PLACE może nie gwarantować nieobecności wirusów lub innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych Użytkownika (oprogramowanie i sprzęt) lub zawartych w nich cyfrowych dokumentach i plikach.


PRAWO AUTORSKIE W ZAKRESIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:

Zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi (lub poprzez dostęp do strony HOLMES PLACE i/lub korzystania z jej treści i usług) Użytkownikowi nie przysługuje żadne prawo własności intelektualnej lub przemysłowej na stronie internetowej HOLMES PLACE ani w żadnym z jej elementów; Użytkownikom zabrania się odtwarzania, przekształcania, rozpowszechniania, publicznego komunikowania się, udostępniania, wyodrębniania, ponownego wykorzystywania, ponownego wysyłania lub wykorzystywania w jakikolwiek sposób, za pomocą jakichkolwiek środków lub procedur, z wyjątkiem przypadków, w których jest to prawnie dozwolone lub autoryzowane przez posiadacza odpowiednich praw.

Użytkownik może przeglądać i uzyskiwać tymczasową prywatną kopię Treści, do wyłącznego, osobistego i prywatnego użytku, w swoich systemach komputerowych (oprogramowanie i sprzęt), gdy nie jest to przeznaczone do rozwijania działalności komercyjnej lub zawodowej.

Użytkownik musi powstrzymać się od uzyskania lub próby uzyskania Treści za pomocą różnych środków lub procedur, które zostały mu udostępnione, tak jak w przypadku, oferowanych w tym celu lub zwykle używanych w Internecie (i które w tym ostatnim przypadku nie stanowią ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia strony internetowej HOLMES PLACE).

Wszystkie teksty, wykresy, treści redakcyjne, dane, grafika, projekty, HTML, zdjęcia, muzyka, dźwięki, obrazy, oprogramowanie, filmy lub inne treści, które Użytkownicy widzą lub czytają w Serwisie, są przechowywane przez HOLMES PLACE lub używane przez posiadaczey praw. Materiał ten jest chroniony wszelkimi sposobami, środkami i technologiami już znanymi lub opracowywanymi. HOLMES PLACE posiada właściwość wszystkich takich materiałów, a także koordynację, selekcję i wiedzę. Ten materiał jest chroniony przez prawa, które regulują prawa autorskie, patenty, znaki firmowe i inne, zarówno w kraju, jak i na całym świecie. Użytkownicy nie mogą na piśmie kopiować, pobierać, używać, przeprojektowywać, rekonfigurować ani retransmitować niczego z Serwisu bez uprzedniej zgody HOLMES PLACE. Korzystanie z tego materiału jest zabronione bez zgody HOLMES PLACE i / lub posiadaczy praw.

HOLMES PLACE jest znakiem firmowym, w tym jego logo. Kopiowanie lub używanie marki, logo lub nazw bez uprzedniej zgody ich właściciela na piśmie jest zabronione.

Użytkownik musi w każdym momencie przestrzegać wszystkich praw własności intelektualnej na stronie internetowej HOLMES PLACE, której właścicielem jest firma HOLMES PLACE lub strony trzecie.


OBSZARY PUBLICZNE:

Serwis może zawierać profile, blogi, fora dyskusyjne, aplikacje, publikacje prac, grupy dyskusyjne, fora, społeczności i / lub inne środki komunikacji ("obszary publiczne"), które umożliwiają komunikację między Użytkownikami.

Te wspólne obszary mogą być używane tylko do wysyłania i odbierania wiadomości i tego rodzaju, odpowiednich dla danego forum.

Użytkownik nie może bez wyjątków:

Zniesławiać, znieważać, nękać, prześladować, grozić lub naruszać praw innych osób (w szczególności prawa do prywatności) w jakikolwiek inny sposób;

Publikować, przesyłać, rozpowszechniać jakichkolwiek nazw, tematów, materiałów lub informacji, które są profanujące, zniesławiające, nieprzyzwoite lub niezgodne z prawem;

Korzystać z Usługi w jakimkolwiek celu, który narusza przepisy prawa lokalnego, krajowego lub międzynarodowego;

Przesyłać pliki zawierające oprogramowanie lub inne materiały, które naruszają prawo do własności intelektualnej (lub prawo do prywatności) stron trzecich;

Przesyłać pliki zawierające wirusy, trojany, uszkodzone pliki lub podobne oprogramowanie, które może uszkodzić komputer innych użytkowników;

Publikować lub oferować produktów lub usług, które nie są istotne dla Usługi;

• Tworzyć lub przekazywać ankiet, konkursów, schematów lub łańcuszków;

Działać w imieniu innej osoby lub zezwalać innej osobie na wykorzystywanie swojej tożsamości do publikowania lub wyświetlania komentarzy;

Wielokrotnie publikować tę samą notatkę ( "spamowanie");

Pobierać pliki przesłanych przez innego znanego przez siebie Użytkownika, lub które powinny być znane lub rozpowszechniane za pośrednictwem Usługi;

Ograniczać lub blokować innym użytkownikom dostęp do obszarów publicznych;

Podkreślać lub oświadczać, że oświadczenia złożone przez Użytkownika są zatwierdzone przez HOLMES PLACE, bez uprzedniej zgody na piśmie;

Używać dowolnego automatycznego i / lub ręcznego procesu, aby śledzić lub indeksować HOLMES PLACE;

Hackować lub ingerować w HOLMES PLACE, jego serwery lub sieć;

Dostosować, zmienić, licencjonować lub udzielać podlicencji na markę "HOLMES PLACE" do użytku osobistego lub komercyjnego;

Usuwać lub zmieniać, wizualnie lub w inny sposób, prawa autorskie, znaki towarowe lub prawa własności i marki posiadane przez HOLMES PLACE;

Przesyłać obraźliwe i / lub niszczące treści, w tym treści, które bronią, akceptują, tolerują lub promują rasizm, nietolerancję, nienawiść lub przemoc fizyczną wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy;

Przesyłać treści, które dostarczają materiały lub dostęp do materiałów, które wykorzystują osoby poniżej 18 roku życia w sposób obraźliwy, agresywny lub seksualny;


Użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę treści i przydatności informacji uzyskanych z tych stron. Korzystanie z witryn kontrolowanych, obsługiwanych i obsługiwanych przez strony trzecie podlega Warunkom korzystania i Politykom prywatności tych stron, a nie warunkom korzystania z HOLMES PLACE.

HOLMES PLACE wyraźnie odrzuca wszelką odpowiedzialność wynikającą z używania i / lub przeglądania dowolnej witryny lub innych materiałów związanych z połączeniami wyświetlanymi na stronie.

Użytkownik zgadza się na mocy niniejszej Umowy, aby zwolnić HOLMES PLACE z odpowiedzialności wynikającej z korzystania z połączeń na stronie:

a) Hiperłącza

Użytkownik i w zasadzie, każda osoba fizyczna lub prawna, która chce utworzyć hiperlink lub techniczne łącze ze swojej strony internetowej na stronie internetowej HOLMES PLACE ("hiperłącze"), musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę od HOLMES PLACE.

Ustanowienie hiperłącza nie oznacza w żadnym wypadku istnienia jakichkolwiek powiązań między HOLMES PLACE a właścicielem strony internetowej lub strony internetowej, na której znajduje się hiperłącze, ani akceptacją lub zatwierdzeniem przez HOLMES PLACE ich treści lub usług.

W każdym przypadku HOLMES PLACE zastrzega sobie prawo do zakazywania lub bezużyteczności w dowolnym momencie hiperłącza do strony HOLMES PLACE, szczególnie w przypadku nielegalnej działalności lub treści strony zawierającej hiperłącze.

b) Strony połączone

Strona internetowa HOLMES PLACE jest udostępniana Użytkownikowi wyłącznie w celu wyszukiwania i uzyskiwania dostępu do informacji, treści i usług dostępnych w Internecie, hiperłączy lub linków, które umożliwiają Użytkownikowi dostęp do stron lub portali należących do lub zarządzanych przez osoby trzecie ("Strony połączone").

HOLMES PLACE nie oferuje ani nie sprzedaje, samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich, informacji, treści i usług dostępnych w witrynach połączonych, ani też nie zatwierdza, nie nadzoruje ani nie kontroluje w żaden sposób treści i usług oraz jakichkolwiek materiałów w nich występujących. Użytkownik podejmuje wyłączną i pełną odpowiedzialność za nawigację w tym zakresie.


POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Niewykonanie lub późne lub częściowe wyegzekwowanie jakiegokolwiek prawa, które HOLMES PLACE ma na mocy niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek stosownego postanowienia, nie pociąga za sobą zrzeczenia się do tego prawa.

Niniejsza Umowa jest pełną umową między Użytkownikiem a HOLMES PLACE w zakresie spraw, które reguluje.


ZMIANY W WARUNKACH UŻYTKOWANIA:

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Ten dokument będzie zawsze dostępny online i może być swobodnie konsultowany, rejestrowany lub drukowany w dowolnym momencie, nawet bez rejestracji na stronie internetowej.

Późniejszy dostęp i korzystanie ze strony przez Użytkownika będą uważane za jednoznaczny znak, że przeczytali, zaakceptowali i zrozumieli zmienione Warunki, chyba że implikują zmianę w zasadach postępowania z danymi osobowymi HOLMES PLACE, w której użytkownik będzie uprzednio poproszono o wyraźne upoważnienie do zmiany sposobu traktowania lub celu przetwarzania danych osobowych.


CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ:

Całkowita lub częściowa nieważność którejkolwiek z klauzul niniejszych Ogólnych Warunków nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień, które będą miały zastosowanie w pełnym zakresie, chyba że strona, której to dotyczy, wykaże, że cel zamierzony przez strony pozwala domniemywać, że nie było takiej intencji.


OBOWIĄZUJĄCE PRAWO / JURYSDYKCJA:

Niniejsze Ogólne Warunki podlegają Prawu Polskiemu.

Wszelkie działania lub procedury prawne wynikające z niniejszych Warunków Ogólnych oraz Polityki Prywatności, związane z nią, jej zastosowaniem, wypełnieniem lub naruszeniem będą własnością polskich sądów, a Użytkownik dopuszcza i poddaje się nieodwołalnie jurysdykcji wymienionych sądów, tak jak ma to miejsce.

Bez względu na powyższy paragraf, HOLMES PLACE zastrzega sobie prawo do wszczęcia właściwego postępowania sądowego w dowolnej jurysdykcji, w której nastąpiło naruszenie niniejszej Polityki Prywatności.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Wszystkie osoby, które chcą dokonać zakupu za pośrednictwem strony, deklarują, że są pełnoletnie i mają zdolność prawną do tego celu.

Za każdy zakup dokonany w tej witrynie uznaje się, że Użytkownik posiada pełną wiedzę i zaakceptował niniejszy dokument dotyczący warunków użytkowania.

Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące niniejszych Ogólnych Warunków, w tym Polityki Prywatności lub jakichkolwiek komentarz na temat strony HOLMES PLACE, prosimy o kontakt na adres mailowy rodo@holmesplace.pl

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE PRZECZYTAŁEM, ZROZUMIAŁAM I AKCEPTUJĘ NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA ORAZ POLITYKĘ OCHRONY PRYWATNOŚCI HOLMES MIEJSCE I OŚWIADCZAM, ŻE MOJE UŻYCIE USŁUGI I TREŚCI JEST ZGODNE Z PRZYJĘCIEM WSZYSTKICH WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY.