Política de Privacitat

Protecció de Dades

En compliment del previst a la legislació vigent en relació a la Protecció de Dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, ens complau informar-lo sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal (“Dades”). Les Dades que ens faciliti, en motiu de la contractació del servei d’armariet o a l’alta dels nostres cursos seran incorporades a un fitxer responsabilitat de HP Health Clubs Iberia, S.A.U., amb domicili al carrer Rambla de Catalunya 53-55, 4 H (Barcelona, Espanya) i amb CIF A 84373919 (en endavant, “HOLMES PLACE”).

Tots els camps que apareguin marcats amb un asterisc (*) són d’obligada complementació, de tal forma que l’omissió d’algun d’ells podria comportar la impossibilitat de ser admès com a soci de HOLMES PALCE. Les seves Dades seran tractades per HOLMES PLACE amb la finalitat de complir les obligacions contractuals assumides, així com l’atenció a les seves consultes o sol·licituds d’informació o documentació en relació al servei sol·licitat. Us preguem que ens comuniqui immediatament qualsevol modificació de les seves Dades amb la finalitat de que la informació emmagatzemada als nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. De la mateixa manera, mitjançant l’acceptació d’aquesta clàusula, declara que la informació i les Dades que ens ha facilitat són exactes i vertaderes. 

Exercici de Drets

Vostè podrà exercir en qualsevol moment els seus drets relacionats amb el tractament de les seves Dades, en els termes previstos legalment, dirigint-se a la direcció postal de HOLMES PLACE anteriorment assenyalada, i acompanyat d’una copia del document que acrediti la seva identitat.

Per a la seva comoditat, podrà obtenir informació sobre l’exercici d’aquests drets telefònicament, mitjançant el número 902 30 22 00, per correu electrònic dataprotection_es@holmesplace.com a la direcció Rambla de Catalunya 53-55, 4 H Barcelona, o bé consultant la nostra pàgina web www.holmesplace.es

Si habitualment utilitza la via telefònica o un mitjà de comunicació per via electrònica (correu electrònic, pàgina web, etc.) en la seva relació amb HOLMES PLACE, podrà exercir igualment aquests drets a través d’aquests canals, havent d’utilitzar els mitjans d’identificació habitualment requerits.

Vostè podrà revocar per tots els mitjans anteriorment indicats i en qualsevol moment, els consentiments particulars que li sol·licitem en aquesta clàusula, sense efectes retroactius i en els termes previstos legalment. Addicionalment, en el suposat cas de no voler proporcionar el seu consentiment als tractaments particulars previstos a la present clàusula, pot manifestar la seva negativa mitjançant la marcació de les caselles que a tal efecte es disposen.

Dades a Tercers

Tanmateix, únicament podrà facilitar-nos dades de terceres persones, ja siguin del seu entorn familiar, social o professional, si prèviament ha informat a les persones corresponents sobre el contingut d’aquesta clàusula i obtenint el seu consentiment inequívoc per al cas, circumstància que ens haurà d’acreditar*.

Dades de Salut

Dins el marc d’alguns dels serveis que HOLMES PLACE us pugui oferir en cada moment, és possible que sigui necessari recavar dades de caràcter personal específicament protegits relatius a la seva salut. Per aquest motiu, vostè autoritza expressament a HOLMES PLACE al tractament de les seves dades relatives a la seva salut amb l’única finalitat de poder prestar el servei contractat*.

Altres finalitats del tractament

Vostè consent expressament que les seves Dades puguin ser tractades per HOLMES PLACE per tal de fer-li arribar informació comercial sobre les nostres activitats, per via postal, correu electrònic, SMS, o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, així com que les seves Dades siguin tractades per realitzar segmentacions i/o elaborar perfils amb idèntica finalitat*.

Addicionalment, vostè consent expressament que les seves Dades puguin ser tractades per HOLMES PLACE per tal de fer-li arribar informació comercial sobre les activitats de terceres entitats, diferents a HOLMES PLACE, que operin dins els següents sectors: esports, alimentació i benestar, bellesa, oci, etc, per via postal, correu electrònic, SMS, o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent*.

Comunicació de les seves dades de caràcter personal

Per tal de dur a terme el desenvolupament, manteniment i control dels serveis contractats, és necessari que les seves Dades siguin comunicades a les empreses del Grup Holmes Place Iberia i empreses gestionades pel mateix, amb idèntiques finalitats expressament previstes en aquesta clàusula.

De la mateixa manera, vostè consent que les seves Dades siguin comunicades a empreses col·laboradores que operen dins el sector esports, alimentació i benestar, bellesa, oci, etc. a efectes que puguin informar-lo sobre els seus productes o activitats*.

Mitjançant l’acceptació del mostrat en el present document, vostè autoritza la cessió de dades a les entitats indicades al Llistat d’entitats que consta a continuació.

Conservació de les seves dades de caràcter personal

Les seves dades seran conservades als nostres fitxers mentre es mantingui vigent la seva pertinença a aquesta entitat i durant els terminis legals o contractualment previstos per a l’exercici de qualsevol acció per part seva o de HOLMES PLACE. En qualsevol cas, al finalitzar la nostra relació les seves Dades seran degudament bloquejades, segons el previst a la legislació vigent.

No obstant a l’anteriorment comentat, un cop finalitzada la nostra relació, es podrà seguir fent ús de les seves Dades per a finalitats comercials, dins els estrictes termes i condicions d’aquesta clàusula, fins que vostè no revoqui el consentiment que ens ha donat, si fos el cas*.

Confidencialitat i mesures de seguretat

Per finalitzar, volem informar-lo que HOLMES PLACE tractarà en tot moment les seves Dades de forma absolutament confidencial i segons els usos i finalitats expressament previstos en aquesta clàusula. De la mateixa manera, l’informem que HOLMES PLACE consta de les mesures de caire tècnic i organitzatiu necessàries que garanteixen la seguretat de les seves Dades i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, tot en el compliment del que la legislació vigent disposa*.

Llistat d'Entitats

HP Health Clubs Iberia, S.A.U, Holmes Place Active Spain, S.A.U., Club Poliesportiu Európolis, S.L.U., Complex Esportiu Les Corts, S.L., Ca N’Arimon Mollet, S.L.U