OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG CZŁONKOWSKICH w klubach Holmes Place Poland – dotyczy umów na 6 miesięcy w klubach: Hilton, Marriott i Skorosze

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Członkowskich w klubach prowadzonych przez Holmes Place Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 63, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000221325, NIP: 526-282-30-01, kapitał zakładowy: 6 132 500 zł (zwaną dalej „Holmes Place”) stanowią, co następuje:

I. CZŁONKOSTWO W KLUBIE:

1. Holmes Place prowadzi kluby fitness (dalej „Klub”) dla swoich członków (dalej „Członkowie Klubu”).

2. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się po zawarciu Umowy, które następuje w dniu podpisania formularza członkowskiego i niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług w Klubach (dalej „OWU”). W przypadku podpisywania formularza członkowskiego, w okresie przedsprzedaży przed otwarciem Klubu, członkostwo rozpoczyna się w dacie otwarcia Klubu. 

3. Niniejsze OWU mają również zastosowanie do Członków Klubu, których członkostwo powstaje na podstawie odrębnej umowy, zawartej pomiędzy Holmes Place a osobą trzecią.

4. Holmes Place upoważnia Członka Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z usług świadczonych w Klubie, wyłącznie na warunkach wskazanych w Umowie i niniejszym OWU. 

5. Umowa dotycząca członkostwa w Klubie zostaje zawarta na czas określony 6 miesięcy. Z dniem następującym po ostatnim dniu ww. okresu obowiązywania Umowy, Umowa ta ulega przedłużeniu na czas nieokreślony , chyba że Członek Klubu albo Holmes Place, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu 6 miesięcy obowiązywania Umowy, wyśle listem poleconym drugiej Stronie Umowy oświadczenie o braku woli kontynuowania Umowy. Składki członkowskie pozostają bez zmian, z wyjątkiem stosowania klauzuli VII.16. Jeżeli czas trwania Umowy zostanie przedłużony na czas nieokreślony zgodnie z tą klauzulą, to jedna ze stron ma prawo w dowolnej chwili wypowiedzieć Umowę zachowując 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym zastało doręczone pisemnie zawiadomienie o woli rozwiązania umowy. Członek Klubu zobowiązany jest nadal płacić składkę członkowską w okresie wypowiedzenia. Członkostwo, jak również prawa i obowiązki z nią związane, kończy się i umowa wygasa z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia. 

6. Członkostwo jest imienne i nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Holmes Place. Przekazanie członkostwa, zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, podlega opłacie w wysokości opłaty transferowej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

7. Każdemu Klubowiczowi po uiszczeniu opłaty za dane członkostwo, zostanie automatycznie wystawiona faktura sprzedaży, wydawana Klientowi na życzenie. Członek Klubu wyraża zgodę na stosowanie (przesyłanie) faktur w formie elektronicznej przez Holmes Place, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Faktury elektroniczne (e-faktury) mogą być przesyłane w formacie PDF na podany przez Członka Klubu adres e-mail. Zmiana adresu e-mail na który mają być przesyłane e-faktury będzie wiążącą dla Holmes Place dopiero po powiadomieniu o tym fakcie przez Członka Klubu. W przypadku braku takiego powiadomienia, e-faktury kierowane na dotychczasowy adres e-mail Klienta będą uważane za prawidłowo doręczone.

8. Każdy Członek Klubu otrzyma kartę członkowską. Karta jest imienna i prawo do korzystania z niej nie może być przeniesione na osoby trzecie. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swych kart członkowskich za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu. Holmes Place nie jest zobowiązana do zezwolenia Członkowi Klubu na wejście do Klubu w przypadku nie okazania przez niego karty członkowskiej. W przypadku utraty karty członkowskiej, nowa karta członkowska zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym, za opłatą przewidzianą aktualnym cennikiem.

9. Uzyskanie członkostwa w jednym z Klubów Holmes Place, upoważnia Członka Klubu do korzystania jedynie z tego Klubu. Istnieje możliwość korzystania z innych Klubów na zasadzie „Systemu Multiclub”, jednak tylko wtedy, gdy Holmes Place włączy tenże Klub do Systemu Multiclub. Przenoszenie członkostwa pomiędzy takimi Klubami, włączonymi do Systemu Multiclub, podlega opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem. 

10. Członkowie Klubu, korzystający z Systemu Multiclub, nie będą mogli korzystać z nowo otwartego Klubu przez okres pierwszych 14 dni po jego otwarciu. W tym czasie, Członkowie mogą korzystać tylko z Klubów, w których są zarejestrowani. Rozszerzenie członkostwa jest możliwe za zgodą Holmes Place i podlega opłacie, zgodnie z aktualnym cennikiem, obowiązującym w dniu dokonania takiego rozszerzenia. 

11. W przypadku Umowy zawartej poza lokalem Holmes Place Członek Klubu ma prawo do wypowiedzenia członkostwa w terminie 10 dni:

a. od dnia otwarcia Klubu, w przypadku zawarcia Umowy przed otwarciem Klubu; lub 

b. od dnia zawarcia Umowy, w przypadku Klubu już otwartego. 

W obu tych przypadkach, Holmes Place jest uprawniona do pobrania opłaty rejestracyjnej i opłaty członkowskiej, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Holmes Place oświadczenia Członka o wypowiedzeniu członkostwa.  

12. Holmes Place będzie uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Członek Klubu zachowuje się w sposób agresywny, bądź w inny niedopuszczalny sposób, wielokrotnie narusza postanowienia Umowy, w tym także postanowienia OWU, nie stosuje się do poleceń kierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu lub zalega z zapłatą opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 7 dni. W takim przypadku, Holmes Place jest uprawniona do otrzymania opłat rejestracyjnych oraz opłat członkowskich w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Członka oświadczenia Holmes Place o wypowiedzeniu Umowy. 

II. OPŁATY

1. Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej i miesięcznych opłat członkowskich w kwocie, wskazanej w Umowie.

2. O ile inaczej nie zastrzeżono, opłata rejestracyjna, opłata członkowska za pierwszy miesiąc członkostwa oraz opłata za kartę członkowską są należne w dniu zawarcia Umowy, a kolejne miesięczne opłaty członkowskie są płatne do 1. dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego. 

3. Holmes Place jest uprawniona do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu, w przypadku, gdy zalega on z opłatą członkowską lub podał dane, które uniemożliwiają Holmes Place realizację polecenia zapłaty lub pobranie opłaty (w zależności od wybranego sposobu zapłaty).

4. Jeżeli Członek Klubu zalega z płatnością opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 7 dni, Holmes Place może (ale nie ma obowiązku) rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Holmes Place przysługują opłaty, określone w Punkcie I.11 powyżej. 

5. Opłaty członkowskie mogą być regulowane w następujący sposób: 

a) miesięcznie – w wysokości 1/6 rocznej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie – za pomocą karty kredytowej (akceptowane przez Holmes Place karty to: VISA, MASTER CARD), generowane automatycznie bezpośrednio z danej karty; lub

b) miesięcznie – w wysokości 1/6 rocznej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie – poprzez ustanowienie polecenia zapłaty na rzecz Holmes Place wprost z konta bankowego Członka Klubu. 

c) jednorazowo – w wysokości całkowitej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie, płatnej przy podpisaniu Umowy oraz na początku każdego kolejnego roku członkostwa.

III. GOŚCIE:

1. Gościem Holmes Place jest osoba zaproszona do klubu przez Członka Klubu mającego opłaconą aktywną umowę lub osoba posiadająca ważne zaproszenie do klubu lub osoba chcąca skorzystać z Klubu za opłatą zgodnie z cennikiem (osoba weryfikowana jest na podstawie dokumentu tożsamości). Gość może skorzystać z zaproszenia nie częściej niż raz (1) na 3 miesiące.

2. Holmes Place zezwala każdemu Członkowi Klubu na wprowadzenie jednego gościa do Klubu nieodpłatnie nie częściej niż raz (1) na 3 miesiące (zwanego dalej „Gościem”). Gość musi mieć ukończone co najmniej 16 lat.

3. Gość zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę wejściową przewidzianą dla Gościa Klubu, jeżeli nie posiada zaproszenia. 

4. Gość zobowiązany jest przestrzegać warunków niniejszych OWU, zasad obowiązujących w Klubie oraz poleceńkierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu. Członek Klubu ma obowiązek wcześniejszego poinformowania Gościa o powyższych obowiązkach. Członek Klubu jest zobowiązany zapewnić opuszczenie Klubu przez Gościa najpóźniej razem z Członkiem Klubu. Członek Klubu będzie odpowiedzialny za naruszenie przez Gościa zasad obowiązujących w Klubie lub poleceń zarządu Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu, tak jak za własne naruszenie (działanie).

5. Holmes Place zastrzega sobie prawo odmówienia wpuszczenia Gościa do Klubu, nawet bez podania przyczyn.

IV. ZASADY UPRAWIANIA SPORTU:

1. Członkowie Klubu uprawiają sport i biorą udział w zajęciach w Klubie oraz korzystają z wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członków Klubu w Klubie, chyba że wynikają one z winy Holmes Place, w tym z niewłaściwego stanu technicznego urządzeń, w które wyposażony jest Klub.

2. Członkowie Klubu, którzy mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem lub przyjmujący lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne lub psychiczne, nie mają prawa uczestniczyć w jakichkolwiek ćwiczeniach w Klubie.  

3. Członkowie Klubu nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych trenerów osobistych w Klubie    (z wyłączeniem trenerów osobistych zatrudnionych w Klubie).

4. Holmes Place zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu (np. Cardio, Power Plate), mając na względzie potrzeby korzystania z urządzeń i wyposażenia przez wszystkich Członków Klubu. 

5. Członkowie Klub są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń, aby zapewnić utrzymanie wyposażenia i urządzeń Klubu w czystości.

6. Członkowie są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia z trenerami punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć. Członkowie Klubu są zobowiązani nie zakłócać zajęć z trenerami w żaden sposób.

7. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Holmes Place zastrzega sobie prawo do wymagania wcześniejszego zapisania się na takie zajęcia i do ustalenia warunków takiej rejestracji. 

8. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, sala ćwiczeń jest przepełniona lub Członek Klubu nie przestrzega poleceń trenera.

9. Członkowie Klubu i ich Goście są zobowiązani do przestrzegania następujących reguł:

• brać prysznic przed wejściem do sauny,

• używać dezodorantów,

• zabronione jest golenie się pod prysznicami lub w saunie,

• zabronione jest suszenie jakichkolwiek rzeczy osobistych lub ręczników w saunie.

10. Zabronione jest korzystanie z sauny przez Członków Klubu lub ich Gości, będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny.

11. Podczas uprawniania sportu, w szczególności fitness lub pływania, Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Umowy, w tym także OWU oraz poleceń trenerów i personelu Klubu i Holmes Place.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Holmes Place za szkody na osobie.

2. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Holmes Place za szkody na mieniu wniesionym do Klubu przez Członków Klubu.

3. Odpowiedzialność Holmes Place za szkodę na mieniu wniesionym na teren Klubu, jest wyłączona w sytuacji, gdy Członek Klubu narusza Punkt VI.7 poniżej.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W KLUBIE:

1. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie przyzwoicie, tak, aby nie przeszkadzać innym Członkom Klubu. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone.

2. Członkowie Klubu, w trakcie uprawiania jakichkolwiek ćwiczeń sportowych, są obowiązani do noszenia odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego.

3. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do ubierania się zgodnie z zasadami higieny i przyzwoitego zachowania, odpowiednio do danego pomieszczenia w Klubie.

4. Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Klubie i do poproszenia Członka Klubu, który w opinii Holmes Place lub personelu Klubu ubrany jest nieodpowiednio o opuszczenie Klubu.

5. Palenie jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.

6. Używanie telefonów komórkowych jest zabronione w pomieszczeniach siłowni, studiach Klubu i na terenie basenu.

7. Członkowie Klubu zobowiązani są nie wnosić do pomieszczeń Klubu pieniędzy lub jakichkolwiek innych przedmiotów o znacznej wartości. Jeżeli Członek Klubu jest w posiadaniu wartościowych przedmiotów (np. pieniędzy, biżuterii, dowodu osobistego, kluczyków do samochodu, ważnych dokumentów, telefonu komórkowego, komputera itp.) na terenie Klubu, to jest on zobowiązany do oddania tychże przedmiotów do przechowania na recepcji bądź do umieszczenia ich w schowku przy recepcji.

8. Schowki w przebieralniach są udostępniane Członkom Klubu w celu przechowania ich rzeczy osobistych podczas pobytu w pomieszczeniach Klubu (z wyłączeniem pieniędzy oraz innych kosztowności). Członkowie Klubu są obowiązani do posiadania kłódki przy każdej wizycie w Klubie. Przed opuszczeniem Klubu, Członkowie Klubu są zobowiązani do opróżnienia zajmowanych schowków. Schowki nieopróżnione przed zamknięciem Klubu danego dnia, mogą zostać otwarte i opróżnione przez personel Klubu odpowiedzialny za jego prowadzenie. Jednakże Klub nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w Klubie, a zwłaszcza w schowkach.

9. Członkowie Klubu mogą również wynająć schowek w celu przechowywania ich rzeczy osobistych (z wyłączeniem pieniędzy i innych kosztowności) na dłuższy okres.

VII. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Niniejszy punkt określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Członków Klubu w związku z korzystaniem przez nich z usług członkostwa w klubach Holmes Place niezbędnych do realizacji świadczeń wzajemnych. 

 1. Holmes Place Poland Sp.z o.o. jest administratorem danych osobowych Członków Klubów. Podanie danych jest dobrowolnie, jednakże niezbędne w celu zawarcia umowy na świadczenie usług członkowskich przez Klub. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dla Holmes Place, jest osoba z która można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeśli istnieje potrzeba skontaktowani się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest on dostępny pod adresem mailowym iodo@holmesplace.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Holmes Place wyłącznie na podstawie udzielonej zgody do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Klub, obsługi procesu reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak również w ściśle określonym celu przez administratora danych osobowych.

3. Dane osobowe dotyczące postępów treningowych Członka Klubu przetwarzane w ramach dostępu do postępów treningowych będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika. 

4. Dane osobowe przekazane do Holmes Place będą przechowywane w celu realizacji usługi, a po jej zakończeniu do czasu złożenia rezygnacji z przetwarzania danych osobowych. Holmes Place zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru pod adresem email: rodo@holmesplace.pl

5. Członek Klubu przekazując swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody w każdym czasie a także uprawnienie do przenoszenia tych danych. Przetwarzanie danych osobowych Członka Klubu przetwarzane w celach marketingowych następuje na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora danych i w związku z powyższym Członkowi Klubu przysługuje uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach statystycznych i marketingowych w dowolnym momencie oraz w zakresie w jakim przetwarzanie to związane jest z marketingiem bezpośrednim. 

6. Holmes Place może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Członek Klubu naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Członka Klubu przez organy wymiaru sprawiedliwości. 

7. Holmes Place chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu traktowany jest jako wydzielona baza danych w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. 

8. Holmes Place nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika. Z wyjątkiem sytuacji w której Holmes Place przekaże dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Członków Klubu przepisów prawa. Holmes Place zastrzega możliwość udostępnienia danych Członków Klubu Kancelarii Prawniczej, którzy zalegają z regulowaniem opłat członkowskich na podstawie zawartej umowy w celu dochodzenia należności. Holmes Place korzysta z usług zewnętrznej firmy hostingowej, mailingowej oraz smsowej, która udostępnia swoje serwery na potrzeby prowadzenia działalności, a tym samym Holmes Place korzysta z usług zaufanych partnerów, których obowiązuje umowa powierzenia oraz umowa o zachowaniu poufności.

10. Holmes Place za zgodą Członka Klubu może przekazać jego dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji wybranej formy płatności przez Członka Klubu firmie Elavon/Six Safer Payment/Przelewy 24 z siedzibą w Warszawie. 

11. Członkowi Klubu przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi na działania Administratora naruszające zasady przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego dla przetwarzania danych osobowych w Rzeczpospolitej Polskiej (GIODO lub inny organ ustanowiony w tym celu właściwymi przepisami prawa).

VIII. OGÓLNE WARUNKI:

1. Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsze OWU stanowią inaczej lub Holmes Place wyda uprzednie pisemne zezwolenie. W przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, Umowę podpisuje przedstawiciel ustawowy – rodzic lub inny opiekun prawny.

2. Godziny otwarcia Klubu są wywieszone w pomieszczeniach Klubu. Holmes Place zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie potrzeby.

3. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening, w szczególności fitness bądź pływanie, najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.

4. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.

5. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi, nie wchodzące w zakres danego typu członkostwa, są określone w cenniku ustalonym przez Holmes Place. 

6. Holmes Place zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub wpuszczenia na teren Klubu, z uzasadnionych przyczyn, z podaniem takiej przyczyny Członkowi Klubu. 

7. Ważne informacje są wywieszane na tablicach ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu. 

8. Zabronione jest wchodzenie na teren Klubu przez osoby, będące pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź substancji psychotropowych.

9. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu. Zasady dotyczące parkowania, włączając w to opłaty za parking mogą ulec zmianie. Opłaty za parking nie są wliczone w opłatę rejestracyjną, ani w opłatę członkowską.

10. Członek Klubu powinien powiadomić Klub o zmianie swego adresu lub numeru telefonu. 

11. Przez podpisanie niniejszych OWU, Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z nimi, zrozumiał je, akceptuje warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

12. Pojęcia „członkostwo” oraz „Członek Klubu” są używane w celu ustalenia praw i obowiązków, związanych z używaniem wyposażenia Klubu i usług świadczonych przez Holmes Place. Ani użycie tych pojęć ani zawarcie Umowy nie powoduje powstania stosunku spółki lub innej formy współdziałania lub jakiejkolwiek formy współwłasności pomiędzy Członkami Klubu, ani też pomiędzy poszczególnymi Członkami Klubu i Holmes Place.

13. Klub wyposażony jest i monitorowany przy pomocy sieci kamer przemysłowych. W Klubie stosowany jest również system identyfikacji Członków Klubu poprzez wykonanie zdjęcia Członka Klubu w chwili jego pierwszego wejścia do Klubu, co Członek Klubu akceptuje poprzez podpisanie formularza członkowskiego i niniejszych OWU. Holmes Place oświadcza, że zdjęcia wykonane w Klubie, o których mowa w zdaniu poprzednim, wykorzystywane będą jedynie w celu identyfikacji Członków Klubu. 

14. Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w informatycznej bazie danych Holmes Place Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług w klubach Holmes Place oraz dla celów marketingowych Holmes Place Poland Sp. z o.o. obecnie i w przyszłości, a także wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Klubu oraz innych klubów Holmes Place, za pomocą poczty elektronicznej, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej. Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/na, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie powyższych danych jest dobrowolne. 

15. Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych OWU w następujących przypadkach: 

a) w przypadku zmian w warunkach współpracy z właścicielami lub wynajmującymi lokale, w których prowadzone są Kluby Holmes Place Poland;

b) w przypadku globalnej zmiany polityki biznesowej przez grupę kapitałową, w skład której wchodzi Holmes Place ;

c) w przypadku zmiany przepisów prawnych mającej wpływ na świadczenie przez Holmes Place usług w Klubach Holmes Place Poland;

d) w przypadku konieczności zmiany zasad uprawiania sportu lub zasad zachowania w Klubie Holmes Place Poland w celu zapewnienia poprawy warunków uprawniania sportu i bezpieczeństwa Członków Klubu.

16. Holmes Place zastrzega sobie prawo zmian w opłatach członkowskich w przypadku podwyższenia podatku VAT bądź w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek nowych podatków. Członek Klubu ma prawo do rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianach w tych opłatach.

17. Członek klubu wyraża zgodę na przeniesienie przez Holmes Place praw i obowiązków. wynikających z OWU oraz umów indywidualnych na inny podmiot, którego przedmiot działalności jest zbieżny z działalnością Holmes Place a warunki członkostwa w klubie nie zostają pogorszone.

18. O wszelkich zmianach OWU Członek Klubu zostanie poinformowany w formie pisemnej przez przesłanie treści zmienionych OWU listem, pocztą elektroniczną lub doręczenie treści zmienionych OWU Członkowi Klubu w Klubie.  

19. W przypadku, gdy Członek Klubu nie akceptuje treści zmienionych OWU, ma prawo rozwiązać Umowę poprzez przedłożenie Holmes Place pisemnego oświadczenia w ciągu 14 dni od otrzymania treści zmienionych OWU. 

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWU zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.


Zmiany w danych rejestracyjnych i adresowych Holmes Place nie wpływają na ważność niniejszych OWU.


Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 18 maja 2018r.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG CZŁONKOWSKICH w klubach Holmes Place Poland – dotyczy umów na 12 miesiące płatnych „z góry” w klubach: Hilton, Marriott i Skorosze.

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Członkowskich w klubach prowadzonych przez Holmes Place Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 63, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000221325, NIP: 526-282-30-01, kapitał zakładowy: 6 132 500 zł (zwaną dalej „Holmes Place”) stanowią, co następuje:

I. CZŁONKOSTWO W KLUBIE:

1. Holmes Place prowadzi kluby fitness (dalej „Klub”) dla swoich członków (dalej „Członkowie Klubu”).

2. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się po zawarciu Umowy, które następuje w dniu podpisania formularza członkowskiego i niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług w Klubach (dalej „OWU”). W przypadku podpisywania formularza członkowskiego, w okresie przedsprzedaży przed otwarciem Klubu, członkostwo rozpoczyna się w dacie otwarcia Klubu. 

3. Niniejsze OWU mają również zastosowanie do Członków Klubu, których członkostwo powstaje na podstawie odrębnej umowy, zawartej pomiędzy Holmes Place a osobą trzecią.

4. Holmes Place upoważnia Członka Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z usług świadczonych w Klubie, wyłącznie na warunkach wskazanych w Umowie i niniejszym OWU. 

5. Umowa dotycząca członkostwa w Klubie – zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy.

6. Członkostwo jest imienne i nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Holmes Place. Przekazanie członkostwa, zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, podlega opłacie w wysokości opłaty transferowej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

7. Każdemu Klubowiczowi po uiszczeniu opłaty za dane członkostwo, zostanie automatycznie wystawiona faktura sprzedaży, wydawana Klientowi na życzenie.

8. Każdy Członek Klubu otrzyma kartę członkowską. Karta jest imienna i prawo do korzystania z niej nie może być przeniesione na osoby trzecie. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swych kart członkowskich za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu. Holmes Place nie jest zobowiązana do zezwolenia Członkowi Klubu na wejście do Klubu w przypadku nie okazania przez niego karty członkowskiej. W przypadku utraty karty członkowskiej, nowa karta członkowska zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym, za opłatą przewidzianą aktualnym cennikiem.

9. Uzyskanie członkostwa w jednym z Klubów Holmes Place, upoważnia Członka Klubu do korzystania jedynie z tego Klubu. Istnieje możliwość korzystania z innych Klubów na zasadzie „Systemu Multiclub”, jednak tylko wtedy, gdy Holmes Place włączy tenże Klub do Systemu Multiclub. Przenoszenie członkostwa pomiędzy takimi Klubami, włączonymi do Systemu Multiclub, podlega opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem. 

10. Członkowie Klubu, korzystający z Systemu Multiclub, nie będą mogli korzystać z nowo otwartego Klubu przez okres pierwszych 14 dni po jego otwarciu. W tym czasie, Członkowie mogą korzystać tylko z Klubów, w których są zarejestrowani. Rozszerzenie członkostwa jest możliwe za zgodą Holmes Place i podlega opłacie, zgodnie z aktualnym cennikiem, obowiązującym w dniu dokonania takiego rozszerzenia. 

11. W przypadku Umowy zawartej poza lokalem Holmes Place Członek Klubu ma prawo do wypowiedzenia członkostwa w terminie 10 dni:

a. od dnia otwarcia Klubu, w przypadku zawarcia Umowy przed otwarciem Klubu; lub 

b. od dnia zawarcia Umowy, w przypadku Klubu już otwartego. 

W obu tych przypadkach, Holmes Place jest uprawniona do pobrania opłaty rejestracyjnej i opłaty członkowskiej, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Holmes Place oświadczenia Członka o wypowiedzeniu członkostwa.  

12. Holmes Place będzie uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Członek Klubu zachowuje się w sposób agresywny, bądź w inny niedopuszczalny sposób, wielokrotnie narusza postanowienia Umowy, w tym także postanowienia OWU, nie stosuje się do poleceń kierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu lub zalega z zapłatą opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 7 dni. W takim przypadku, Holmes Place jest uprawniona do otrzymania opłat rejestracyjnych oraz opłat członkowskich w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Członka oświadczenia Holmes Place o wypowiedzeniu Umowy. 

II. OPŁATY

1. Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej i miesięcznych opłat członkowskich w kwocie, wskazanej w Umowie.

2. O ile inaczej nie zastrzeżono, opłata rejestracyjna, opłata członkowska za pierwszy miesiąc członkostwa oraz opłata za kartę członkowską są należne w dniu zawarcia Umowy, a kolejne miesięczne opłaty członkowskie są płatne do 5. dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego. 

3. Holmes Place jest uprawniona do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu, w przypadku, gdy zalega on z opłatą członkowską lub podał dane, które uniemożliwiają Holmes Place realizację polecenia zapłaty lub pobranie opłaty (w zależności od wybranego sposobu zapłaty).

4. Jeżeli Członek Klubu zalega z płatnością opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 7 dni, Holmes Place może (ale nie ma obowiązku) rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Holmes Place przysługują opłaty, określone w Punkcie I.11 powyżej. 

5. Opłaty członkowskie mogą być regulowane w następujący sposób: 

a) miesięcznie – w wysokości 1/12 rocznej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie – za pomocą karty kredytowej (akceptowane przez Holmes Place karty to: VISA, MASTER CARD), generowane automatycznie bezpośrednio z danej karty; lub

b) miesięcznie – w wysokości 1/12 rocznej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie – poprzez ustanowienie polecenia zapłaty na rzecz Holmes Place wprost z konta bankowego Członka Klubu. 

c) jednorazowo – w wysokości całkowitej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie, płatnej przypodpisaniu Umowy oraz na początku każdego kolejnego roku członkowstwa.

III. GOŚCIE:

1. Gościem Holmes Place jest osoba zaproszona do klubu przez Członka Klubu mającego opłaconą aktywną umowę lub osoba posiadająca ważne zaproszenie do klubu lub osoba chcąca skorzystać z Klubu za opłatą zgodnie z cennikiem (osoba weryfikowana jest na podstawie dokumentu tożsamości). Gość może skorzystać z zaproszenia nie częściej niż raz (1) na 3 miesiące.

2. Holmes Place zezwala każdemu Członkowi Klubu na wprowadzenie jednego gościa do Klubu nieodpłatnie nie częściej niż raz (1) na 3 miesiące (zwanego dalej „Gościem”). Gość musi mieć ukończone co najmniej 16 lat.

3. Gość zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę wejściową przewidzianą dla Gościa Klubu, jeżeli nie posiada zaproszenia. 

4. Gość zobowiązany jest przestrzegać warunków niniejszych OWU, zasad obowiązujących w Klubie oraz poleceńkierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu. Członek Klubu ma obowiązek wcześniejszego poinformowania Gościa o powyższych obowiązkach. Członek Klubu jest zobowiązany zapewnić opuszczenie Klubu przez Gościa najpóźniej razem z Członkiem Klubu. Członek Klubu będzie odpowiedzialny za naruszenie przez Gościa zasad obowiązujących w Klubie lub poleceń zarządu Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu, tak jak za własne naruszenie (działanie).

5. Holmes Place zastrzega sobie prawo odmówienia wpuszczenia Gościa do Klubu, nawet bez podania przyczyn.

IV. ZASADY UPRAWIANIA SPORTU:

1. Członkowie Klubu uprawiają sport i biorą udział w zajęciach w Klubie oraz korzystają z wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członków Klubu w Klubie, chyba że wynikają one z winy Holmes Place, w tym z niewłaściwego stanu technicznego urządzeń, w które wyposażony jest Klub.

2. Członkowie Klubu, którzy mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem lub przyjmujący lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne lub psychiczne, nie mają prawa uczestniczyć w jakichkolwiek ćwiczeniach w Klubie.  

3. Członkowie Klubu nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych trenerów osobistych w Klubie    (z wyłączeniem trenerów osobistych zatrudnionych w Klubie).

4. Holmes Place zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu (np. Cardio, Power Plate), mając na względzie potrzeby korzystania z urządzeń i wyposażenia przez wszystkich Członków Klubu. 

5. Członkowie Klub są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń, aby zapewnić utrzymanie wyposażenia i urządzeń Klubu w czystości.

6. Członkowie są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia z trenerami punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć. Członkowie Klubu są zobowiązani nie zakłócać zajęć z trenerami w żaden sposób.

7. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Holmes Place zastrzega sobie prawo do wymagania wcześniejszego zapisania się na takie zajęcia i do ustalenia warunków takiej rejestracji. 

8. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, sala ćwiczeń jest przepełniona lub Członek Klubu nie przestrzega poleceń trenera.

9. Członkowie Klubu i ich Goście są zobowiązani do przestrzegania następujących reguł:

• brać prysznic przed wejściem do sauny,

• używać dezodorantów,

• zabronione jest golenie się pod prysznicami lub w saunie,

• zabronione jest suszenie jakichkolwiek rzeczy osobistych lub ręczników w saunie.

10. Zabronione jest korzystanie z sauny przez Członków Klubu lub ich Gości, będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny.

11. Podczas uprawniania sportu, w szczególności fitness lub pływania, Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Umowy, w tym także OWU oraz poleceń trenerów i personelu Klubu i Holmes Place.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Holmes Place za szkody na osobie.

2. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Holmes Place za szkody na mieniu wniesionym do Klubu przez Członków Klubu.

3. Odpowiedzialność Holmes Place za szkodę na mieniu wniesionym na teren Klubu, jest wyłączona w sytuacji, gdy Członek Klubu narusza Punkt VI.7 poniżej.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W KLUBIE:

1. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie przyzwoicie, tak, aby nie przeszkadzać innym Członkom Klubu. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone. 

2. Członkowie Klubu, w trakcie uprawiania jakichkolwiek ćwiczeń sportowych, są obowiązani do noszenia odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego.

3. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do ubierania się zgodnie z zasadami higieny i przyzwoitego zachowania, odpowiednio do danego pomieszczenia w Klubie.

4. Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Klubie i do poproszenia Członka Klubu, który w opinii Holmes Place lub personelu Klubu ubrany jest nieodpowiednio o opuszczenie Klubu. 

5. Palenie jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.

6. Używanie telefonów komórkowych jest zabronione w pomieszczeniach siłowni, studiach Klubu i na terenie basenu.

7. Członkowie Klubu zobowiązani są nie wnosić do pomieszczeń Klubu pieniędzy lub jakichkolwiek innych przedmiotów o znacznej wartości. Jeżeli Członek Klubu jest w posiadaniu wartościowych przedmiotów (np. pieniędzy, biżuterii, dowodu osobistego, kluczyków do samochodu, ważnych dokumentów, telefonu komórkowego, komputera itp.) na terenie Klubu, to jest on zobowiązany do oddania tychże przedmiotów do przechowania na recepcji bądź do umieszczenia ich w schowku przy recepcji. 

8. Schowki w przebieralniach są udostępniane Członkom Klubu w celu przechowania ich rzeczy osobistych podczas pobytu w pomieszczeniach Klubu (z wyłączeniem pieniędzy oraz innych kosztowności). Członkowie Klubu są obowiązani do posiadania kłódki przy każdej wizycie w Klubie. Przed opuszczeniem Klubu, Członkowie Klubu są zobowiązani do opróżnienia zajmowanych schowków. Schowki nieopróżnione przed zamknięciem Klubu danego dnia, mogą zostać otwarte i opróżnione przez personel Klubu odpowiedzialny za jego prowadzenie. Jednakże Klub nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w Klubie, a zwłaszcza w schowkach.

9. Członkowie Klubu mogą również wynająć schowek w celu przechowywania ich rzeczy osobistych (z wyłączeniem pieniędzy i innych kosztowności) na dłuższy okres.

VII. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Niniejszy punkt określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Członków Klubu w związku z korzystaniem przez nich z usług członkostwa w klubach Holmes Place niezbędnych do realizacji świadczeń wzajemnych. 

 1. Holmes Place Poland Sp.z o.o. jest administratorem danych osobowych Członków Klubów. Podanie danych jest dobrowolnie, jednakże niezbędne w celu zawarcia umowy na świadczenie usług członkowskich przez Klub. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dla Holmes Place, jest osoba z która można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeśli istnieje potrzeba skontaktowani się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest on dostępny pod adresem mailowym iodo@holmesplace.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Holmes Place wyłącznie na podstawie udzielonej zgody do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Klub, obsługi procesu reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak również w ściśle określonym celu przez administratora danych osobowych.

3. Dane osobowe dotyczące postępów treningowych Członka Klubu przetwarzane w ramach dostępu do postępów treningowych będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika. 

4. Dane osobowe przekazane do Holmes Place będą przechowywane w celu realizacji usługi, a po jej zakończeniu do czasu złożenia rezygnacji z przetwarzania danych osobowych. Holmes Place zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru pod adresem email: rodo@holmesplace.pl

5. Członek Klubu przekazując swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody w każdym czasie a także uprawnienie do przenoszenia tych danych. Przetwarzanie danych osobowych Członka Klubu przetwarzane w celach marketingowych następuje na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora danych i w związku z powyższym Członkowi Klubu przysługuje uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach statystycznych i marketingowych w dowolnym momencie oraz w zakresie w jakim przetwarzanie to związane jest z marketingiem bezpośrednim. 

6. Holmes Place może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Członek Klubu naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Członka Klubu przez organy wymiaru sprawiedliwości. 

7. Holmes Place chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu traktowany jest jako wydzielona baza danych w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. 

8. Holmes Place nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika. Z wyjątkiem sytuacji w której Holmes Place przekaże dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Członków Klubu przepisów prawa. Holmes Place zastrzega możliwość udostępnienia danych Członków Klubu Kancelarii Prawniczej, którzy zalegają z regulowaniem opłat członkowskich na podstawie zawartej umowy w celu dochodzenia należności. Holmes Place korzysta z usług zewnętrznej firmy hostingowej, mailingowej oraz smsowej, która udostępnia swoje serwery na potrzeby prowadzenia działalności, a tym samym Holmes Place korzysta z usług zaufanych partnerów, których obowiązuje umowa powierzenia oraz umowa o zachowaniu poufności.

10. Holmes Place za zgodą Członka Klubu może przekazać jego dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji wybranej formy płatności przez Członka Klubu firmie Elavon/Six Safer Payment/Przelewy 24 z siedzibą w Warszawie. 

11. Członkowi Klubu przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi na działania Administratora naruszające zasady przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego dla przetwarzania danych osobowych w Rzeczpospolitej Polskiej (GIODO lub inny organ ustanowiony w tym celu właściwymi przepisami prawa).

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG CZŁONKOWSKICH w klubach Holmes Place Poland – dotyczy umów na 12 miesiące w klubach: Hilton, Marriott i Skorosze.

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Członkowskich w klubach prowadzonych przez Holmes Place Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 63, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000221325, NIP: 526-282-30-01, kapitał zakładowy: 6 132 500 zł (zwaną dalej „Holmes Place”) stanowią, co następuje:

I. CZŁONKOSTWO W KLUBIE:

1. Holmes Place prowadzi kluby fitness (dalej „Klub”) dla swoich członków (dalej „Członkowie Klubu”).

2. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się po zawarciu Umowy, które następuje w dniu podpisania formularza członkowskiego i niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług w Klubach (dalej „OWU”). W przypadku podpisywania formularza członkowskiego, w okresie przedsprzedaży przed otwarciem Klubu, członkostwo rozpoczyna się w dacie otwarcia Klubu. 

3. Niniejsze OWU mają również zastosowanie do Członków Klubu, których członkostwo powstaje na podstawie odrębnej umowy, zawartej pomiędzy Holmes Place a osobą trzecią.

4. Holmes Place upoważnia Członka Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z usług świadczonych w Klubie, wyłącznie na warunkach wskazanych w Umowie i niniejszym OWU. 

5. Umowa dotycząca członkostwa w Klubie zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy. Z dniem następującym po ostatnim dniu ww. okresu obowiązywania Umowy, Umowa ta ulega przedłużeniu na czas nieokreślony , chyba że Członek Klubu albo Holmes Place, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu 12 miesięcy obowiązywania Umowy, wyśle listem poleconym drugiej Stronie Umowy oświadczenie o braku woli kontynuowania Umowy. Składki członkowskie pozostają bez zmian, z wyjątkiem stosowania klauzuli VII.16. Jeżeli czas trwania Umowy zostanie przedłużony na czas nieokreślony zgodnie z tą klauzulą, to jedna ze stron ma prawo w dowolnej chwili wypowiedzieć Umowę zachowując 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym zastało doręczone pisemnie zawiadomienie o woli rozwiązania umowy. Członek Klubu zobowiązany jest nadal płacić składkę członkowską w okresie wypowiedzenia. Członkostwo, jak również prawa i obowiązki z nią związane, kończy się i umowa wygasa z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia. 

6. Członkostwo jest imienne i nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Holmes Place. Przekazanie członkostwa, zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, podlega opłacie w wysokości opłaty transferowej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

7. Każdemu Klubowiczowi po uiszczeniu opłaty za dane członkostwo, zostanie automatycznie wystawiona faktura sprzedaży, wydawana Klientowi na życzenie. Członek Klubu wyraża zgodę na stosowanie (przesyłanie) faktur w formie elektronicznej przez Holmes Place, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Faktury elektroniczne (e-faktury) mogą być przesyłane w formacie PDF na podany przez Członka Klubu adres e-mail. Zmiana adresu e-mail na który mają być przesyłane e-faktury będzie wiążącą dla Holmes Place dopiero po powiadomieniu o tym fakcie przez Członka Klubu. W przypadku braku takiego powiadomienia, e-faktury kierowane na dotychczasowy adres e-mail Klienta będą uważane za prawidłowo doręczone.

8. Każdy Członek Klubu otrzyma kartę członkowską. Karta jest imienna i prawo do korzystania z niej nie może być przeniesione na osoby trzecie. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swych kart członkowskich za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu. Holmes Place nie jest zobowiązana do zezwolenia Członkowi Klubu na wejście do Klubu w przypadku nie okazania przez niego karty członkowskiej. W przypadku utraty karty członkowskiej, nowa karta członkowska zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym, za opłatą przewidzianą aktualnym cennikiem.

9. Uzyskanie członkostwa w jednym z Klubów Holmes Place, upoważnia Członka Klubu do korzystania jedynie z tego Klubu. Istnieje możliwość korzystania z innych Klubów na zasadzie „Systemu Multiclub”, jednak tylko wtedy, gdy Holmes Place włączy tenże Klub do Systemu Multiclub. Przenoszenie członkostwa pomiędzy takimi Klubami, włączonymi do Systemu Multiclub, podlega opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem. 

10. Członkowie Klubu, korzystający z Systemu Multiclub, nie będą mogli korzystać z nowo otwartego Klubu przez okres pierwszych 14 dni po jego otwarciu. W tym czasie, Członkowie mogą korzystać tylko z Klubów, w których są zarejestrowani. Rozszerzenie członkostwa jest możliwe za zgodą Holmes Place i podlega opłacie, zgodnie z aktualnym cennikiem, obowiązującym w dniu dokonania takiego rozszerzenia. 

11. W przypadku Umowy zawartej poza lokalem Holmes Place Członek Klubu ma prawo do wypowiedzenia członkostwa w terminie 10 dni:

a. od dnia otwarcia Klubu, w przypadku zawarcia Umowy przed otwarciem Klubu; lub 

b. od dnia zawarcia Umowy, w przypadku Klubu już otwartego. 

W obu tych przypadkach, Holmes Place jest uprawniona do pobrania opłaty rejestracyjnej i opłaty członkowskiej, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Holmes Place oświadczenia Członka o wypowiedzeniu członkostwa.  

12. Holmes Place będzie uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Członek Klubu zachowuje się w sposób agresywny, bądź w inny niedopuszczalny sposób, wielokrotnie narusza postanowienia Umowy, w tym także postanowienia OWU, nie stosuje się do poleceń kierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu lub zalega z zapłatą opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 7 dni. W takim przypadku, Holmes Place jest uprawniona do otrzymania opłat rejestracyjnych oraz opłat członkowskich w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Członka oświadczenia Holmes Place o wypowiedzeniu Umowy. 

II. OPŁATY:

1. Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej i miesięcznych opłat członkowskich w kwocie, wskazanej w Umowie.

2. O ile inaczej nie zastrzeżono, opłata rejestracyjna, opłata członkowska za pierwszy miesiąc członkostwa oraz opłata za kartę członkowską są należne w dniu zawarcia Umowy, a kolejne miesięczne opłaty członkowskie są płatne do 1. dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego. 

3. Holmes Place jest uprawniona do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu, w przypadku, gdy zalega on z opłatą członkowską lub podał dane, które uniemożliwiają Holmes Place realizację polecenia zapłaty lub pobranie opłaty (w zależności od wybranego sposobu zapłaty).

4. Jeżeli Członek Klubu zalega z płatnością opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 7 dni, Holmes Place może (ale nie ma obowiązku) rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Holmes Place przysługują opłaty, określone w Punkcie I.11 powyżej. 

5. Opłaty członkowskie mogą być regulowane w następujący sposób: 

a) miesięcznie – w wysokości 1/12 rocznej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie – za pomocą karty kredytowej (akceptowane przez Holmes Place karty to: VISA, MASTER CARD), generowane automatycznie bezpośrednio z danej karty; lub

b) miesięcznie – w wysokości 1/12 rocznej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie – poprzez ustanowienie polecenia zapłaty na rzecz Holmes Place wprost z konta bankowego Członka Klubu. 

c) jednorazowo – w wysokości całkowitej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie, płatnej przy podpisaniu Umowy oraz na początku każdego kolejnego roku członkowstwa.

III. GOŚCIE

1. Gościem Holmes Place jest osoba zaproszona do klubu przez Członka Klubu mającego opłaconą aktywną umowę lub osoba posiadająca ważne zaproszenie do klubu lub osoba chcąca skorzystać z Klubu za opłatą zgodnie z cennikiem (osoba weryfikowana jest na podstawie dokumentu tożsamości). Gość może skorzystać z zaproszenia nie częściej niż raz (1) na 3 miesiące.

2. Holmes Place zezwala każdemu Członkowi Klubu na wprowadzenie jednego gościa do Klubu nieodpłatnie nie częściej niż raz (1) na 3 miesiące (zwanego dalej „Gościem”). Gość musi mieć ukończone co najmniej 16 lat.

3. Gość zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę wejściową przewidzianą dla Gościa Klubu, jeżeli nie posiada zaproszenia. 

4. Gość zobowiązany jest przestrzegać warunków niniejszych OWU, zasad obowiązujących w Klubie oraz poleceńkierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu. Członek Klubu ma obowiązek wcześniejszego poinformowania Gościa o powyższych obowiązkach. Członek Klubu jest zobowiązany zapewnić opuszczenie Klubu przez Gościa najpóźniej razem z Członkiem Klubu. Członek Klubu będzie odpowiedzialny za naruszenie przez Gościa zasad obowiązujących w Klubie lub poleceń zarządu Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu, tak jak za własne naruszenie (działanie).

5. Holmes Place zastrzega sobie prawo odmówienia wpuszczenia Gościa do Klubu, nawet bez podania przyczyn.

IV. ZASADY UPRAWIANIA SPORTU:

1. Członkowie Klubu uprawiają sport i biorą udział w zajęciach w Klubie oraz korzystają z wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członków Klubu w Klubie, chyba że wynikają one z winy Holmes Place, w tym z niewłaściwego stanu technicznego urządzeń, w które wyposażony jest Klub.

2. Członkowie Klubu, którzy mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem lub przyjmujący lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne lub psychiczne, nie mają prawa uczestniczyć w jakichkolwiek ćwiczeniach w Klubie.  

3. Członkowie Klubu nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych trenerów osobistych w Klubie    (z wyłączeniem trenerów osobistych zatrudnionych w Klubie).

4. Holmes Place zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu (np. Cardio, Power Plate), mając na względzie potrzeby korzystania z urządzeń i wyposażenia przez wszystkich Członków Klubu. 

5. Członkowie Klub są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń, aby zapewnić utrzymanie wyposażenia i urządzeń Klubu w czystości.

6. Członkowie są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia z trenerami punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć. Członkowie Klubu są zobowiązani nie zakłócać zajęć z trenerami w żaden sposób.

7. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Holmes Place zastrzega sobie prawo do wymagania wcześniejszego zapisania się na takie zajęcia i do ustalenia warunków takiej rejestracji. 

8. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, sala ćwiczeń jest przepełniona lub Członek Klubu nie przestrzega poleceń trenera.

9. Członkowie Klubu i ich Goście są zobowiązani do przestrzegania następujących reguł:

• brać prysznic przed wejściem do sauny,

• używać dezodorantów,

• zabronione jest golenie się pod prysznicami lub w saunie,

• zabronione jest suszenie jakichkolwiek rzeczy osobistych lub ręczników w saunie.

10. Zabronione jest korzystanie z sauny przez Członków Klubu lub ich Gości, będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny.

11. Podczas uprawniania sportu, w szczególności fitness lub pływania, Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Umowy, w tym także OWU oraz poleceń trenerów i personelu Klubu i Holmes Place.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Holmes Place za szkody na osobie.

2. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Holmes Place za szkody na mieniu wniesionym do Klubu przez Członków Klubu.

3. Odpowiedzialność Holmes Place za szkodę na mieniu wniesionym na teren Klubu, jest wyłączona w sytuacji, gdy Członek Klubu narusza Punkt VI.7 poniżej.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W KLUBIE:

1. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie przyzwoicie, tak, aby nie przeszkadzać innym Członkom Klubu. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone.

2. Członkowie Klubu, w trakcie uprawiania jakichkolwiek ćwiczeń sportowych, są obowiązani do noszenia odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego.

3. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do ubierania się zgodnie z zasadami higieny i przyzwoitego zachowania, odpowiednio do danego pomieszczenia w Klubie.

4. Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Klubie i do poproszenia Członka Klubu, który w opinii Holmes Place lub personelu Klubu ubrany jest nieodpowiednio o opuszczenie Klubu.

5. Palenie jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.

6. Używanie telefonów komórkowych jest zabronione w pomieszczeniach siłowni, studiach Klubu i na terenie basenu.

7. Członkowie Klubu zobowiązani są nie wnosić do pomieszczeń Klubu pieniędzy lub jakichkolwiek innych przedmiotów o znacznej wartości. Jeżeli Członek Klubu jest w posiadaniu wartościowych przedmiotów (np. pieniędzy, biżuterii, dowodu osobistego, kluczyków do samochodu, ważnych dokumentów, telefonu komórkowego, komputera itp.) na terenie Klubu, to jest on zobowiązany do oddania tychże przedmiotów do przechowania na recepcji bądź do umieszczenia ich w schowku przy recepcji.

8. Schowki w przebieralniach są udostępniane Członkom Klubu w celu przechowania ich rzeczy osobistych podczas pobytu w pomieszczeniach Klubu (z wyłączeniem pieniędzy oraz innych kosztowności). Członkowie Klubu są obowiązani do posiadania kłódki przy każdej wizycie w Klubie. Przed opuszczeniem Klubu, Członkowie Klubu są zobowiązani do opróżnienia zajmowanych schowków. Schowki nieopróżnione przed zamknięciem Klubu danego dnia, mogą zostać otwarte i opróżnione przez personel Klubu odpowiedzialny za jego prowadzenie. Jednakże Klub nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w Klubie, a zwłaszcza w schowkach.

9. Członkowie Klubu mogą również wynająć schowek w celu przechowywania ich rzeczy osobistych (z wyłączeniem pieniędzy i innych kosztowności) na dłuższy okres.

VII. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Niniejszy punkt określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Członków Klubu w związku z korzystaniem przez nich z usług członkostwa w klubach Holmes Place niezbędnych do realizacji świadczeń wzajemnych. 

 1. Holmes Place Poland Sp.z o.o. jest administratorem danych osobowych Członków Klubów. Podanie danych jest dobrowolnie, jednakże niezbędne w celu zawarcia umowy na świadczenie usług członkowskich przez Klub. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dla Holmes Place, jest osoba z która można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeśli istnieje potrzeba skontaktowani się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest on dostępny pod adresem mailowym iodo@holmesplace.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Holmes Place wyłącznie na podstawie udzielonej zgody do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Klub, obsługi procesu reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak również w ściśle określonym celu przez administratora danych osobowych.

3. Dane osobowe dotyczące postępów treningowych Członka Klubu przetwarzane w ramach dostępu do postępów treningowych będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika. 

4. Dane osobowe przekazane do Holmes Place będą przechowywane w celu realizacji usługi, a po jej zakończeniu do czasu złożenia rezygnacji z przetwarzania danych osobowych. Holmes Place zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru pod adresem email: rodo@holmesplace.pl

5. Członek Klubu przekazując swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody w każdym czasie a także uprawnienie do przenoszenia tych danych. Przetwarzanie danych osobowych Członka Klubu przetwarzane w celach marketingowych następuje na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora danych i w związku z powyższym Członkowi Klubu przysługuje uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach statystycznych i marketingowych w dowolnym momencie oraz w zakresie w jakim przetwarzanie to związane jest z marketingiem bezpośrednim. 

6. Holmes Place może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Członek Klubu naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Członka Klubu przez organy wymiaru sprawiedliwości. 

7. Holmes Place chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu traktowany jest jako wydzielona baza danych w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. 

8. Holmes Place nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika. Z wyjątkiem sytuacji w której Holmes Place przekaże dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Członków Klubu przepisów prawa. Holmes Place zastrzega możliwość udostępnienia danych Członków Klubu Kancelarii Prawniczej, którzy zalegają z regulowaniem opłat członkowskich na podstawie zawartej umowy w celu dochodzenia należności. Holmes Place korzysta z usług zewnętrznej firmy hostingowej, mailingowej oraz smsowej, która udostępnia swoje serwery na potrzeby prowadzenia działalności, a tym samym Holmes Place korzysta z usług zaufanych partnerów, których obowiązuje umowa powierzenia oraz umowa o zachowaniu poufności.

10. Holmes Place za zgodą Członka Klubu może przekazać jego dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji wybranej formy płatności przez Członka Klubu firmie Elavon/Six Safer Payment/Przelewy 24 z siedzibą w Warszawie. 

11. Członkowi Klubu przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi na działania Administratora naruszające zasady przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego dla przetwarzania danych osobowych w Rzeczpospolitej Polskiej (GIODO lub inny organ ustanowiony w tym celu właściwymi przepisami prawa).

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG CZŁONKOWSKICH w klubach Holmes Place Poland – dotyczy umów na 24 miesiące w klubach: Hilton, Marriott i Skorosze.

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Członkowskich w klubach prowadzonych przez Holmes Place Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 63, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000221325, NIP: 526-282-30-01, kapitał zakładowy: 6 132 500 zł (zwaną dalej „Holmes Place”) stanowią, co następuje:

I. CZŁONKOSTWO W KLUBIE:

1. Holmes Place prowadzi kluby fitness (dalej „Klub”) dla swoich członków (dalej „Członkowie Klubu”).

2. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się po zawarciu Umowy, które następuje w dniu podpisania formularza członkowskiego i niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług w Klubach (dalej „OWU”). W przypadku podpisywania formularza członkowskiego, w okresie przedsprzedaży przed otwarciem Klubu, członkostwo rozpoczyna się w dacie otwarcia Klubu. 

3. Niniejsze OWU mają również zastosowanie do Członków Klubu, których członkostwo powstaje na podstawie odrębnej umowy, zawartej pomiędzy Holmes Place a osobą trzecią.

4. Holmes Place upoważnia Członka Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z usług świadczonych w Klubie, wyłącznie na warunkach wskazanych w Umowie i niniejszym OWU.

5. Umowa dotycząca członkostwa w Klubie zostaje zawarta na czas określony 24 miesięcy. Z dniem następującym po ostatnim dniu ww. okresu obowiązywania Umowy, Umowa ta ulega przedłużeniu na czas nieokreślony , chyba że Członek Klubu albo Holmes Place, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu 24 miesięcy obowiązywania Umowy, wyśle listem poleconym drugiej Stronie Umowy oświadczenie o braku woli kontynuowania Umowy. Składki członkowskie pozostają bez zmian, z wyjątkiem stosowania klauzuli VII.16. Jeżeli czas trwania Umowy zostanie przedłużony na czas nieokreślony zgodnie z tą klauzulą, to jedna ze stron ma prawo w dowolnej chwili wypowiedzieć Umowę zachowując 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym zastało doręczone pisemnie zawiadomienie o woli rozwiązania umowy. Członek Klubu zobowiązany jest nadal płacić składkę członkowską w okresie wypowiedzenia. Członkostwo, jak również prawa i obowiązki z nią związane, kończy się i umowa wygasa z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia. 

6. Członkostwo jest imienne i nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Holmes Place. Przekazanie członkostwa, zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, podlega opłacie w wysokości opłaty transferowej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

7. Każdemu Klubowiczowi po uiszczeniu opłaty za dane członkostwo, zostanie automatycznie wystawiona faktura sprzedaży, wydawana Klientowi na życzenie. Członek Klubu wyraża zgodę na stosowanie (przesyłanie) faktur w formie elektronicznej przez Holmes Place, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Faktury elektroniczne (e-faktury) mogą być przesyłane w formacie PDF na podany przez Członka Klubu adres e-mail. Zmiana adresu e-mail na który mają być przesyłane e-faktury będzie wiążącą dla Holmes Place dopiero po powiadomieniu o tym fakcie przez Członka Klubu. W przypadku braku takiego powiadomienia, e-faktury kierowane na dotychczasowy adres e-mail Klienta będą uważane za prawidłowo doręczone.

8. Każdy Członek Klubu otrzyma kartę członkowską. Karta jest imienna i prawo do korzystania z niej nie może być przeniesione na osoby trzecie. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swych kart członkowskich za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu. Holmes Place nie jest zobowiązana do zezwolenia Członkowi Klubu na wejście do Klubu w przypadku nie okazania przez niego karty członkowskiej. W przypadku utraty karty członkowskiej, nowa karta członkowska zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym, za opłatą przewidzianą aktualnym cennikiem.

9. Uzyskanie członkostwa w jednym z Klubów Holmes Place, upoważnia Członka Klubu do korzystania jedynie z tego Klubu. Istnieje możliwość korzystania z innych Klubów na zasadzie „Systemu Multiclub”, jednak tylko wtedy, gdy Holmes Place włączy tenże Klub do Systemu Multiclub. Przenoszenie członkostwa pomiędzy takimi Klubami, włączonymi do Systemu Multiclub, podlega opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem. 

10. Członkowie Klubu, korzystający z Systemu Multiclub, nie będą mogli korzystać z nowo otwartego Klubu przez okres pierwszych 14 dni po jego otwarciu. W tym czasie, Członkowie mogą korzystać tylko z Klubów, w których są zarejestrowani. Rozszerzenie członkostwa jest możliwe za zgodą Holmes Place i podlega opłacie, zgodnie z aktualnym cennikiem, obowiązującym w dniu dokonania takiego rozszerzenia. 

11. W przypadku Umowy zawartej poza lokalem Holmes Place Członek Klubu ma prawo do wypowiedzenia członkostwa w terminie 10 dni:

a. od dnia otwarcia Klubu, w przypadku zawarcia Umowy przed otwarciem Klubu; lub 

b. od dnia zawarcia Umowy, w przypadku Klubu już otwartego. 

W obu tych przypadkach, Holmes Place jest uprawniona do pobrania opłaty rejestracyjnej i opłaty członkowskiej, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Holmes Place oświadczenia Członka o wypowiedzeniu członkostwa.  

12. Holmes Place będzie uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Członek Klubu zachowuje się w sposób agresywny, bądź w inny niedopuszczalny sposób, wielokrotnie narusza postanowienia Umowy, w tym także postanowienia OWU, nie stosuje się do poleceń kierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu lub zalega z zapłatą opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 7 dni. W takim przypadku, Holmes Place jest uprawniona do otrzymania opłat rejestracyjnych oraz opłat członkowskich w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Członka oświadczenia Holmes Place o wypowiedzeniu Umowy. 

II. OPŁATY

1. Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej i miesięcznych opłat członkowskich w kwocie, wskazanej w Umowie.

2. O ile inaczej nie zastrzeżono, opłata rejestracyjna, opłata członkowska za pierwszy miesiąc członkostwa oraz opłata za kartę członkowską są należne w dniu zawarcia Umowy, a kolejne miesięczne opłaty członkowskie są płatne do 1. dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego. 

3. Holmes Place jest uprawniona do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu, w przypadku, gdy zalega on z opłatą członkowską lub podał dane, które uniemożliwiają Holmes Place realizację polecenia zapłaty lub pobranie opłaty (w zależności od wybranego sposobu zapłaty).

4. Jeżeli Członek Klubu zalega z płatnością opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 7 dni, Holmes Place może (ale nie ma obowiązku) rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Holmes Place przysługują opłaty, określone w Punkcie I.11 powyżej. 

5. Opłaty członkowskie mogą być regulowane w następujący sposób: 

a) miesięcznie – w wysokości 1/12 rocznej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie – za pomocą karty kredytowej (akceptowane przez Holmes Place karty to: VISA, MASTER CARD), generowane automatycznie bezpośrednio z danej karty; lub

b) miesięcznie – w wysokości 1/12 rocznej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie – poprzez ustanowienie polecenia zapłaty na rzecz Holmes Place wprost z konta bankowego Członka Klubu. 

c) jednorazowo – w wysokości całkowitej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie, płatnej przy podpisaniu Umowy oraz na początku każdego kolejnego roku członkowstwa.

6. W przypadku, gdy Członek Klubu zobowiązuje się, że nie rozwiąże Umowy przez okres 24 miesięcy, to Holmes Place zobowiązuje się do udzielenia Członkowi Klubu rabatu, w wysokości określonej w cenniku, na opłaty członkowskie wnoszone przez Członka Klubu w okresie powyższych 24 miesięcy. W przypadku, gdyby Umowa została rozwiązana bądź naruszona z powodu lub winy leżącej po stronie Członka Klubu przed upływem ww. okresu 24 miesięcy, to Członek Klubu będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Holmes Place kwoty równej kwocie rabatu, udzielonej mu do dnia rozwiązania Umowy. 

III. GOŚCIE:

1.  Gościem Holmes Place jest osoba zaproszona do klubu przez Członka Klubu mającego opłaconą aktywną umowę lub osoba posiadająca ważne zaproszenie do klubu lub osoba chcąca skorzystać z Klubu za opłatą zgodnie z cennikiem (osoba weryfikowana jest na podstawie dokumentu tożsamości). Gość może skorzystać z zaproszenia nie częściej niż raz (1) na 3 miesiące.

2.  Holmes Place zezwala każdemu Członkowi Klubu na wprowadzenie jednego gościa do Klubu nieodpłatnie nie częściej niż raz (1) na 3 miesiące (zwanego dalej „Gościem”). Gość musi mieć ukończone co najmniej 16 lat.

3.  Gość zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę wejściową przewidzianą dla Gościa Klubu, jeżeli nie posiada zaproszenia.

4.  Gość zobowiązany jest przestrzegać warunków niniejszych OWU, zasad obowiązujących w Klubie oraz poleceńkierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu. Członek Klubu ma obowiązek wcześniejszego poinformowania Gościa o powyższych obowiązkach. Członek Klubu jest zobowiązany zapewnić opuszczenie Klubu przez Gościa najpóźniej razem z Członkiem Klubu. Członek Klubu będzie odpowiedzialny za naruszenie przez Gościa zasad obowiązujących w Klubie lub poleceń zarządu Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu, tak jak za własne naruszenie (działanie).

5.  Holmes Place zastrzega sobie prawo odmówienia wpuszczenia Gościa do Klubu, nawet bez podania przyczyn.

IV. ZASADY UPRAWIANIA SPORTU:

1. Członkowie Klubu uprawiają sport i biorą udział w zajęciach w Klubie oraz korzystają z wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członków Klubu w Klubie, chyba że wynikają one z winy Holmes Place, w tym z niewłaściwego stanu technicznego urządzeń, w które wyposażony jest Klub.

2. Członkowie Klubu, którzy mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem lub przyjmujący lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne lub psychiczne, nie mają prawa uczestniczyć w jakichkolwiek ćwiczeniach w Klubie.  

3. Członkowie Klubu nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych trenerów osobistych w Klubie    (z wyłączeniem trenerów osobistych zatrudnionych w Klubie).

4. Holmes Place zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu (np. Cardio, Power Plate), mając na względzie potrzeby korzystania z urządzeń i wyposażenia przez wszystkich Członków Klubu. 

5. Członkowie Klub są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń, aby zapewnić utrzymanie wyposażenia i urządzeń Klubu w czystości.

6. Członkowie są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia z trenerami punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć. Członkowie Klubu są zobowiązani nie zakłócać zajęć z trenerami w żaden sposób.

7. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Holmes Place zastrzega sobie prawo do wymagania wcześniejszego zapisania się na takie zajęcia i do ustalenia warunków takiej rejestracji. 

8. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, sala ćwiczeń jest przepełniona lub Członek Klubu nie przestrzega poleceń trenera.

9. Członkowie Klubu i ich Goście są zobowiązani do przestrzegania następujących reguł:

• brać prysznic przed wejściem do sauny,

• używać dezodorantów,

• zabronione jest golenie się pod prysznicami lub w saunie,

• zabronione jest suszenie jakichkolwiek rzeczy osobistych lub ręczników w saunie.

10. Zabronione jest korzystanie z sauny przez Członków Klubu lub ich Gości, będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny.

11. Podczas uprawniania sportu, w szczególności fitness lub pływania, Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Umowy, w tym także OWU oraz poleceń trenerów i personelu Klubu i Holmes Place.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Holmes Place za szkody na osobie.

2. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Holmes Place za szkody na mieniu wniesionym do Klubu przez Członków Klubu.

3. Odpowiedzialność Holmes Place za szkodę na mieniu wniesionym na teren Klubu, jest wyłączona w sytuacji, gdy Członek Klubu narusza Punkt VI.7 poniżej.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W KLUBIE:

1. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie przyzwoicie, tak, aby nie przeszkadzać innym Członkom Klubu. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone. 

2. Członkowie Klubu, w trakcie uprawiania jakichkolwiek ćwiczeń sportowych, są obowiązani do noszenia odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego.

3. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do ubierania się zgodnie z zasadami higieny i przyzwoitego zachowania, odpowiednio do danego pomieszczenia w Klubie.

4. Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Klubie i do poproszenia Członka Klubu, który w opinii Holmes Place lub personelu Klubu ubrany jest nieodpowiednio o opuszczenie Klubu. 

5. Palenie jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.

6. Używanie telefonów komórkowych jest zabronione w pomieszczeniach siłowni, studiach Klubu i na terenie basenu.

7. Członkowie Klubu zobowiązani są nie wnosić do pomieszczeń Klubu pieniędzy lub jakichkolwiek innych przedmiotów o znacznej wartości. Jeżeli Członek Klubu jest w posiadaniu wartościowych przedmiotów (np. pieniędzy, biżuterii, dowodu osobistego, kluczyków do samochodu, ważnych dokumentów, telefonu komórkowego, komputera itp.) na terenie Klubu, to jest on zobowiązany do oddania tychże przedmiotów do przechowania na recepcji bądź do umieszczenia ich w schowku przy recepcji. 

8. Schowki w przebieralniach są udostępniane Członkom Klubu w celu przechowania ich rzeczy osobistych podczas pobytu w pomieszczeniach Klubu (z wyłączeniem pieniędzy oraz innych kosztowności). Członkowie Klubu są obowiązani do posiadania kłódki przy każdej wizycie w Klubie. Przed opuszczeniem Klubu, Członkowie Klubu są zobowiązani do opróżnienia zajmowanych schowków. Schowki nieopróżnione przed zamknięciem Klubu danego dnia, mogą zostać otwarte i opróżnione przez personel Klubu odpowiedzialny za jego prowadzenie. Jednakże Klub nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w Klubie, a zwłaszcza w schowkach.

9. Członkowie Klubu mogą również wynająć schowek w celu przechowywania ich rzeczy osobistych (z wyłączeniem pieniędzy i innych kosztowności) na dłuższy okres.

VII. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Niniejszy punkt określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Członków Klubu w związku z korzystaniem przez nich z usług członkostwa w klubach Holmes Place niezbędnych do realizacji świadczeń wzajemnych. 

 1. Holmes Place Poland Sp.z o.o. jest administratorem danych osobowych Członków Klubów. Podanie danych jest dobrowolnie, jednakże niezbędne w celu zawarcia umowy na świadczenie usług członkowskich przez Klub. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dla Holmes Place, jest osoba z która można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeśli istnieje potrzeba skontaktowani się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest on dostępny pod adresem mailowym iodo@holmesplace.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Holmes Place wyłącznie na podstawie udzielonej zgody do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Klub, obsługi procesu reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak również w ściśle określonym celu przez administratora danych osobowych.

3. Dane osobowe dotyczące postępów treningowych Członka Klubu przetwarzane w ramach dostępu do postępów treningowych będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika. 

4. Dane osobowe przekazane do Holmes Place będą przechowywane w celu realizacji usługi, a po jej zakończeniu do czasu złożenia rezygnacji z przetwarzania danych osobowych. Holmes Place zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru pod adresem email: rodo@holmesplace.pl

5. Członek Klubu przekazując swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody w każdym czasie a także uprawnienie do przenoszenia tych danych. Przetwarzanie danych osobowych Członka Klubu przetwarzane w celach marketingowych następuje na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora danych i w związku z powyższym Członkowi Klubu przysługuje uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach statystycznych i marketingowych w dowolnym momencie oraz w zakresie w jakim przetwarzanie to związane jest z marketingiem bezpośrednim. 

6. Holmes Place może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Członek Klubu naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Członka Klubu przez organy wymiaru sprawiedliwości. 

7. Holmes Place chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu traktowany jest jako wydzielona baza danych w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. 

8. Holmes Place nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika. Z wyjątkiem sytuacji w której Holmes Place przekaże dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Członków Klubu przepisów prawa. Holmes Place zastrzega możliwość udostępnienia danych Członków Klubu Kancelarii Prawniczej, którzy zalegają z regulowaniem opłat członkowskich na podstawie zawartej umowy w celu dochodzenia należności. Holmes Place korzysta z usług zewnętrznej firmy hostingowej, mailingowej oraz smsowej, która udostępnia swoje serwery na potrzeby prowadzenia działalności, a tym samym Holmes Place korzysta z usług zaufanych partnerów, których obowiązuje umowa powierzenia oraz umowa o zachowaniu poufności.

10. Holmes Place za zgodą Członka Klubu może przekazać jego dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji wybranej formy płatności przez Członka Klubu firmie Elavon/Six Safer Payment/Przelewy 24 z siedzibą w Warszawie. 

11. Członkowi Klubu przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi na działania Administratora naruszające zasady przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego dla przetwarzania danych osobowych w Rzeczpospolitej Polskiej (GIODO lub inny organ ustanowiony w tym celu właściwymi przepisami prawa).

1. Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsze OWU stanowią inaczej lub Holmes Place wyda uprzednie pisemne zezwolenie. W przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, Umowę podpisuje przedstawiciel ustawowy – rodzic lub inny opiekun prawny.

2. Godziny otwarcia Klubu są wywieszone w pomieszczeniach Klubu. Holmes Place zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie potrzeby.

3. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening, w szczególności fitness bądź pływanie, najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.

4. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.

5. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi, nie wchodzące w zakres danego typu członkostwa, są określone w cenniku ustalonym przez Holmes Place. 

6. Holmes Place zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub wpuszczenia na teren Klubu, z uzasadnionych przyczyn, z podaniem takiej przyczyny Członkowi Klubu. 

7. Ważne informacje są wywieszane na tablicach ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu. 

8. Zabronione jest wchodzenie na teren Klubu przez osoby, będące pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź substancji psychotropowych.

9. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu. Zasady dotyczące parkowania, włączając w to opłaty za parking mogą ulec zmianie. Opłaty za parking nie są wliczone w opłatę rejestracyjną, ani w opłatę członkowską.

10. Członek Klubu powinien powiadomić Klub o zmianie swego adresu lub numeru telefonu. 

11. Przez podpisanie niniejszych OWU, Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z nimi, zrozumiał je, akceptuje warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

12. Pojęcia „członkostwo” oraz „Członek Klubu” są używane w celu ustalenia praw i obowiązków, związanych z używaniem wyposażenia Klubu i usług świadczonych przez Holmes Place. Ani użycie tych pojęć ani zawarcie Umowy nie powoduje powstania stosunku spółki lub innej formy współdziałania lub jakiejkolwiek formy współwłasności pomiędzy Członkami Klubu, ani też pomiędzy poszczególnymi Członkami Klubu i Holmes Place.

13. Klub wyposażony jest i monitorowany przy pomocy sieci kamer przemysłowych. W Klubie stosowany jest również system identyfikacji Członków Klubu poprzez wykonanie zdjęcia Członka Klubu w chwili jego pierwszego wejścia do Klubu, co Członek Klubu akceptuje poprzez podpisanie formularza członkowskiego i niniejszych OWU. Holmes Place oświadcza, że zdjęcia wykonane w Klubie, o których mowa w zdaniu poprzednim, wykorzystywane będą jedynie w celu identyfikacji Członków Klubu. 

14. Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w informatycznej bazie danych Holmes Place Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług w klubach Holmes Place oraz dla celów marketingowych Holmes Place Poland Sp. z o.o. obecnie i w przyszłości, a także wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Klubu oraz innych klubów Holmes Place, za pomocą poczty elektronicznej, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej. Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/na, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie powyższych danych jest dobrowolne. 

15. Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych OWU w następujących przypadkach: 

a) w przypadku zmian w warunkach współpracy z właścicielami lub wynajmującymi lokale, w których prowadzone są Kluby Holmes Place Poland;

b) w przypadku globalnej zmiany polityki biznesowej przez grupę kapitałową, w skład której wchodzi Holmes Place ;

c) w przypadku zmiany przepisów prawnych mającej wpływ na świadczenie przez Holmes Place usług w Klubach Holmes Place Poland;

d) w przypadku konieczności zmiany zasad uprawiania sportu lub zasad zachowania w Klubie Holmes Place Poland w celu zapewnienia poprawy warunków uprawniania sportu i bezpieczeństwa Członków Klubu.

16. Holmes Place zastrzega sobie prawo zmian w opłatach członkowskich w przypadku podwyższenia podatku VAT bądź w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek nowych podatków. Członek Klubu ma prawo do rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianach w tych opłatach.

17. Członek klubu wyraża zgodę na przeniesienie przez Holmes Place praw i obowiązków. wynikających z OWU oraz umów indywidualnych na inny podmiot, którego przedmiot działalności jest zbieżny z działalnością Holmes Place a warunki członkostwa w klubie nie zostają pogorszone.

18. O wszelkich zmianach OWU Członek Klubu zostanie poinformowany w formie pisemnej przez przesłanie treści zmienionych OWU listem, pocztą elektroniczną lub doręczenie treści zmienionych OWU Członkowi Klubu w Klubie.  

19. W przypadku, gdy Członek Klubu nie akceptuje treści zmienionych OWU, ma prawo rozwiązać Umowę poprzez przedłożenie Holmes Place pisemnego oświadczenia w ciągu 14 dni od otrzymania treści zmienionych OWU. 

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWU zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.


Zmiany w danych rejestracyjnych i adresowych Holmes Place nie wpływają na ważność niniejszych OWU.


Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 18 maja 2018r.

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Członkowskich w klubach prowadzonych przez Holmes Place Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 63, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000221325, NIP: 526-282-30-01, kapitał zakładowy: 6 132 500 zł (zwaną dalej „Holmes Place”) stanowią, co następuje:

I. CZŁONKOSTWO W KLUBIE:

1. Holmes Place prowadzi kluby fitness (dalej „Klub”) dla swoich członków (dalej „Członkowie Klubu”).

2. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się po zawarciu Umowy, które następuje w dniu podpisania formularza członkowskiego i niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług w Klubach (dalej „OWU”). W przypadku podpisywania formularza członkowskiego, w okresie przedsprzedaży przed otwarciem Klubu, członkostwo rozpoczyna się w dacie otwarcia Klubu. 

3. Niniejsze OWU mają również zastosowanie do Członków Klubu, których członkostwo powstaje na podstawie odrębnej umowy, zawartej pomiędzy Holmes Place a osobą trzecią.

4. Holmes Place upoważnia Członka Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z usług świadczonych w Klubie, wyłącznie na warunkach wskazanych w Umowie i niniejszym OWU.

5. Umowa w sprawie członkostwa w klubie jest zawarta na czas nieokreślony, jednak na co najmniej okres 3 miesięcy. Członek Klubu może złożyć wypowiedzenie umowy w każdej chwili. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna bieg od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawiadomienie zostało złożone. Umowa nie może zostać rozwiązana przed upływem 3 miesięcy. 

6. Członkostwo jest imienne i nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Holmes Place. Przekazanie członkostwa, zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, podlega opłacie w wysokości opłaty transferowej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

7. Każdy Członek Klubu otrzyma kartę członkowską. Karta jest imienna i prawo do korzystania z niej nie może być przeniesione na osoby trzecie. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swych kart członkowskich za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu. Holmes Place nie jest zobowiązana do zezwolenia Członkowi Klubu na wejście do Klubu w przypadku nie okazania przez niego karty członkowskiej. W przypadku utraty karty członkowskiej, nowa karta członkowska zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym, za opłatą przewidzianą aktualnym cennikiem.

8. Każdemu Klubowiczowi po uiszczeniu opłaty za dane członkostwo, zostanie automatycznie wystawiona faktura sprzedaży, wydawana Klientowi na życzenie. Członek Klubu wyraża zgodę na stosowanie (przesyłanie) faktur w formie elektronicznej przez Holmes Place, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Faktury elektroniczne (e-faktury) mogą być przesyłane w formacie PDF na podany przez Członka Klubu adres e-mail. Zmiana adresu e-mail na który mają być przesyłane e-faktury będzie wiążącą dla Holmes Place dopiero po powiadomieniu o tym fakcie przez Członka Klubu. W przypadku braku takiego powiadomienia, e-faktury kierowane na dotychczasowy adres e-mail Klienta będą uważane za prawidłowo doręczone.

9. Uzyskanie członkostwa w jednym z Klubów Holmes Place, upoważnia Członka Klubu do korzystania jedynie z tego Klubu. Istnieje możliwość korzystania z innych Klubów na zasadzie „Systemu Multiclub”, jednak tylko wtedy, gdy Holmes Place włączy tenże Klub do Systemu Multiclub. Przenoszenie członkostwa pomiędzy takimi Klubami, włączonymi do Systemu Multiclub, podlega opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem. 

10. Członkowie Klubu, korzystający z Systemu Multiclub, nie będą mogli korzystać z nowo otwartego Klubu przez okres pierwszych 14 dni po jego otwarciu. W tym czasie, Członkowie mogą korzystać tylko z Klubów, w których są zarejestrowani. Rozszerzenie członkostwa jest możliwe za zgodą Holmes Place i podlega opłacie, zgodnie z aktualnym cennikiem, obowiązującym w dniu dokonania takiego rozszerzenia. 

11. W przypadku Umowy zawartej poza lokalem Holmes Place Członek Klubu ma prawo do wypowiedzenia członkostwa w terminie 10 dni:

a. od dnia otwarcia Klubu, w przypadku zawarcia Umowy przed otwarciem Klubu; lub 

b. od dnia zawarcia Umowy, w przypadku Klubu już otwartego. 

W obu tych przypadkach, Holmes Place jest uprawniona do pobrania opłaty rejestracyjnej i opłaty członkowskiej, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Holmes Place oświadczenia Członka o wypowiedzeniu członkostwa.  

12. Holmes Place będzie uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Członek Klubu zachowuje się w sposób agresywny, bądź w inny niedopuszczalny sposób, wielokrotnie narusza postanowienia Umowy, w tym także postanowienia OWU, nie stosuje się do poleceń kierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu lub zalega z zapłatą opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 7 dni. W takim przypadku, Holmes Place jest uprawniona do otrzymania opłat rejestracyjnych oraz opłat członkowskich w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Członka oświadczenia Holmes Place o wypowiedzeniu Umowy. 

II. OPŁATY

1. Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej i miesięcznych opłat członkowskich w kwocie, wskazanej w Umowie.

2. O ile inaczej nie zastrzeżono, opłata rejestracyjna, opłata członkowska za pierwszy miesiąc członkostwa oraz opłata za kartę członkowską są należne w dniu zawarcia Umowy, a kolejne miesięczne opłaty członkowskie są płatne do 5. dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego. 

3. Holmes Place jest uprawniona do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu, w przypadku, gdy zalega on z opłatą członkowską lub podał dane, które uniemożliwiają Holmes Place realizację polecenia zapłaty lub pobranie opłaty (w zależności od wybranego sposobu zapłaty).

4. Jeżeli Członek Klubu zalega z płatnością opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 7 dni, Holmes Place może (ale nie ma obowiązku) rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Holmes Place przysługują opłaty, określone w Punkcie I.11 powyżej. 

5. Miesięczne składki członkowskie w wysokości wskazanej w umowie mogą być opłacane w następujący sposób:

a) miesięcznie - za pomocą płatności cyklicznej z karty kredytowej (karty akceptowane przez Holmes Place to: VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS)

b) miesięcznie - poprzez ustanowienie polecenia zapłaty na rzecz Holmes Place bezpośrednio z rachunku bankowego Klienta

III. GOŚCIE:

1. Gościem Holmes Place jest osoba zaproszona do klubu przez Członka Klubu mającego opłaconą aktywną umowę lub osoba posiadająca ważne zaproszenie do klubu lub osoba chcąca skorzystać z Klubu za opłatą zgodnie z cennikiem (osoba weryfikowana jest na podstawie dokumentu tożsamości). Gość może skorzystać z zaproszenia nie częściej niż raz (1) na 3 miesiące.

2. Holmes Place zezwala każdemu Członkowi Klubu na wprowadzenie jednego gościa do Klubu nieodpłatnie nie częściej niż raz (1) na 3 miesiące (zwanego dalej „Gościem”). Gość musi mieć ukończone co najmniej 16 lat.

3. Gość zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę wejściową przewidzianą dla Gościa Klubu, jeżeli nie posiada zaproszenia. 

4. Gość zobowiązany jest przestrzegać warunków niniejszych OWU, zasad obowiązujących w Klubie oraz poleceńkierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu. Członek Klubu ma obowiązek wcześniejszego poinformowania Gościa o powyższych obowiązkach. Członek Klubu jest zobowiązany zapewnić opuszczenie Klubu przez Gościa najpóźniej razem z Członkiem Klubu. Członek Klubu będzie odpowiedzialny za naruszenie przez Gościa zasad obowiązujących w Klubie lub poleceń zarządu Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu, tak jak za własne naruszenie (działanie).

5. Holmes Place zastrzega sobie prawo odmówienia wpuszczenia Gościa do Klubu, nawet bez podania przyczyn.

IV. ZASADY UPRAWIANIA SPORTU:

1. Członkowie Klubu uprawiają sport i biorą udział w zajęciach w Klubie oraz korzystają z wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członków Klubu w Klubie, chyba że wynikają one z winy Holmes Place, w tym z niewłaściwego stanu technicznego urządzeń, w które wyposażony jest Klub.

2. Członkowie Klubu, którzy mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem lub przyjmujący lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne lub psychiczne, nie mają prawa uczestniczyć w jakichkolwiek ćwiczeniach w Klubie.  

3. Członkowie Klubu nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych trenerów osobistych w Klubie    (z wyłączeniem trenerów osobistych zatrudnionych w Klubie).

4. Holmes Place zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu (np. Cardio, Power Plate), mając na względzie potrzeby korzystania z urządzeń i wyposażenia przez wszystkich Członków Klubu. 

5. Członkowie Klub są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń, aby zapewnić utrzymanie wyposażenia i urządzeń Klubu w czystości.

6. Członkowie są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia z trenerami punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć. Członkowie Klubu są zobowiązani nie zakłócać zajęć z trenerami w żaden sposób.

7. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Holmes Place zastrzega sobie prawo do wymagania wcześniejszego zapisania się na takie zajęcia i do ustalenia warunków takiej rejestracji. 

8. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, sala ćwiczeń jest przepełniona lub Członek Klubu nie przestrzega poleceń trenera.

9. Członkowie Klubu i ich Goście są zobowiązani do przestrzegania następujących reguł:

• brać prysznic przed wejściem do sauny,

• używać dezodorantów,

• zabronione jest golenie się pod prysznicami lub w saunie,

• zabronione jest suszenie jakichkolwiek rzeczy osobistych lub ręczników w saunie.

10. Zabronione jest korzystanie z sauny przez Członków Klubu lub ich Gości, będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny.

11. Podczas uprawniania sportu, w szczególności fitness lub pływania, Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Umowy, w tym także OWU oraz poleceń trenerów i personelu Klubu i Holmes Place.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Holmes Place za szkody na osobie.

2. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Holmes Place za szkody na mieniu wniesionym do Klubu przez Członków Klubu.

3. Odpowiedzialność Holmes Place za szkodę na mieniu wniesionym na teren Klubu, jest wyłączona w sytuacji, gdy Członek Klubu narusza Punkt VI.7 poniżej.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W KLUBIE:

1. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie przyzwoicie, tak, aby nie przeszkadzać innym Członkom Klubu. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone. 

2. Członkowie Klubu, w trakcie uprawiania jakichkolwiek ćwiczeń sportowych, są obowiązani do noszenia odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego.

3. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do ubierania się zgodnie z zasadami higieny i przyzwoitego zachowania, odpowiednio do danego pomieszczenia w Klubie.

4. Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Klubie i do poproszenia Członka Klubu, który w opinii Holmes Place lub personelu Klubu ubrany jest nieodpowiednio o opuszczenie Klubu. 

5. Palenie jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.

6. Używanie telefonów komórkowych jest zabronione w pomieszczeniach siłowni, studiach Klubu i na terenie basenu.

7. Członkowie Klubu zobowiązani są nie wnosić do pomieszczeń Klubu pieniędzy lub jakichkolwiek innych przedmiotów o znacznej wartości. Jeżeli Członek Klubu jest w posiadaniu wartościowych przedmiotów (np. pieniędzy, biżuterii, dowodu osobistego, kluczyków do samochodu, ważnych dokumentów, telefonu komórkowego, komputera itp.) na terenie Klubu, to jest on zobowiązany do oddania tychże przedmiotów do przechowania na recepcji bądź do umieszczenia ich w schowku przy recepcji. 

8. Schowki w przebieralniach są udostępniane Członkom Klubu w celu przechowania ich rzeczy osobistych podczas pobytu w pomieszczeniach Klubu (z wyłączeniem pieniędzy oraz innych kosztowności). Członkowie Klubu są obowiązani do posiadania kłódki przy każdej wizycie w Klubie. Przed opuszczeniem Klubu, Członkowie Klubu są zobowiązani do opróżnienia zajmowanych schowków. Schowki nieopróżnione przed zamknięciem Klubu danego dnia, mogą zostać otwarte i opróżnione przez personel Klubu odpowiedzialny za jego prowadzenie. Jednakże Klub nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w Klubie, a zwłaszcza w schowkach.

9. Członkowie Klubu mogą również wynająć schowek w celu przechowywania ich rzeczy osobistych (z wyłączeniem pieniędzy i innych kosztowności) na dłuższy okres.

VII. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Niniejszy punkt określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Członków Klubu w związku z korzystaniem przez nich z usług członkostwa w klubach Holmes Place niezbędnych do realizacji świadczeń wzajemnych. 

 1. Holmes Place Poland Sp.z o.o. jest administratorem danych osobowych Członków Klubów. Podanie danych jest dobrowolnie, jednakże niezbędne w celu zawarcia umowy na świadczenie usług członkowskich przez Klub. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dla Holmes Place, jest osoba z która można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeśli istnieje potrzeba skontaktowani się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest on dostępny pod adresem mailowym iodo@holmesplace.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Holmes Place wyłącznie na podstawie udzielonej zgody do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Klub, obsługi procesu reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak również w ściśle określonym celu przez administratora danych osobowych.

3. Dane osobowe dotyczące postępów treningowych Członka Klubu przetwarzane w ramach dostępu do postępów treningowych będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika. 

4. Dane osobowe przekazane do Holmes Place będą przechowywane w celu realizacji usługi, a po jej zakończeniu do czasu złożenia rezygnacji z przetwarzania danych osobowych. Holmes Place zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru pod adresem email: rodo@holmesplace.pl

5. Członek Klubu przekazując swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody w każdym czasie a także uprawnienie do przenoszenia tych danych. Przetwarzanie danych osobowych Członka Klubu przetwarzane w celach marketingowych następuje na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora danych i w związku z powyższym Członkowi Klubu przysługuje uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach statystycznych i marketingowych w dowolnym momencie oraz w zakresie w jakim przetwarzanie to związane jest z marketingiem bezpośrednim. 

6. Holmes Place może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Członek Klubu naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Członka Klubu przez organy wymiaru sprawiedliwości. 

7. Holmes Place chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu traktowany jest jako wydzielona baza danych w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. 

8. Holmes Place nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika. Z wyjątkiem sytuacji w której Holmes Place przekaże dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Członków Klubu przepisów prawa. Holmes Place zastrzega możliwość udostępnienia danych Członków Klubu Kancelarii Prawniczej, którzy zalegają z regulowaniem opłat członkowskich na podstawie zawartej umowy w celu dochodzenia należności. Holmes Place korzysta z usług zewnętrznej firmy hostingowej, mailingowej oraz smsowej, która udostępnia swoje serwery na potrzeby prowadzenia działalności, a tym samym Holmes Place korzysta z usług zaufanych partnerów, których obowiązuje umowa powierzenia oraz umowa o zachowaniu poufności.

10. Holmes Place za zgodą Członka Klubu może przekazać jego dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji wybranej formy płatności przez Członka Klubu firmie Elavon/Six Safer Payment/Przelewy 24 z siedzibą w Warszawie. 

11. Członkowi Klubu przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi na działania Administratora naruszające zasady przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego dla przetwarzania danych osobowych w Rzeczpospolitej Polskiej (GIODO lub inny organ ustanowiony w tym celu właściwymi przepisami prawa).

VIII. OGÓLNE WARUNKI:

1. Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsze OWU stanowią inaczej lub Holmes Place wyda uprzednie pisemne zezwolenie. W przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, Umowę podpisuje przedstawiciel ustawowy – rodzic lub inny opiekun prawny.

2. Godziny otwarcia Klubu są wywieszone w pomieszczeniach Klubu. Holmes Place zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie potrzeby.

3. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening, w szczególności fitness bądź pływanie, najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.

4. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.

5. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi, nie wchodzące w zakres danego typu członkostwa, są określone w cenniku ustalonym przez Holmes Place. 

6. Holmes Place zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub wpuszczenia na teren Klubu, z uzasadnionych przyczyn, z podaniem takiej przyczyny Członkowi Klubu. 

7. Ważne informacje są wywieszane na tablicach ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu. 

8. Zabronione jest wchodzenie na teren Klubu przez osoby, będące pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź substancji psychotropowych.

9. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu. Zasady dotyczące parkowania, włączając w to opłaty za parking mogą ulec zmianie. Opłaty za parking nie są wliczone w opłatę rejestracyjną, ani w opłatę członkowską.

10. Członek Klubu powinien powiadomić Klub o zmianie swego adresu lub numeru telefonu. 

11. Przez podpisanie niniejszych OWU, Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z nimi, zrozumiał je, akceptuje warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

12. Pojęcia „członkostwo” oraz „Członek Klubu” są używane w celu ustalenia praw i obowiązków, związanych z używaniem wyposażenia Klubu i usług świadczonych przez Holmes Place. Ani użycie tych pojęć ani zawarcie Umowy nie powoduje powstania stosunku spółki lub innej formy współdziałania lub jakiejkolwiek formy współwłasności pomiędzy Członkami Klubu, ani też pomiędzy poszczególnymi Członkami Klubu i Holmes Place.

13. Klub wyposażony jest i monitorowany przy pomocy sieci kamer przemysłowych. W Klubie stosowany jest również system identyfikacji Członków Klubu poprzez wykonanie zdjęcia Członka Klubu w chwili jego pierwszego wejścia do Klubu, co Członek Klubu akceptuje poprzez podpisanie formularza członkowskiego i niniejszych OWU. Holmes Place oświadcza, że zdjęcia wykonane w Klubie, o których mowa w zdaniu poprzednim, wykorzystywane będą jedynie w celu identyfikacji Członków Klubu. 

14. Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych OWU w następujących przypadkach: 

a) w przypadku zmian w warunkach współpracy z właścicielami lub wynajmującymi lokale, w których prowadzone są Kluby Holmes Place Poland;

b) w przypadku globalnej zmiany polityki biznesowej przez grupę kapitałową, w skład której wchodzi Holmes Place ;

c) w przypadku zmiany przepisów prawnych mającej wpływ na świadczenie przez Holmes Place usług w Klubach Holmes Place Poland;

d) w przypadku konieczności zmiany zasad uprawiania sportu lub zasad zachowania w Klubie Holmes Place Poland w celu zapewnienia poprawy warunków uprawniania sportu i bezpieczeństwa Członków Klubu.

15. Holmes Place zastrzega sobie prawo zmian w opłatach członkowskich w przypadku podwyższenia podatku VAT bądź w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek nowych podatków. Członek Klubu ma prawo do rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianach w tych opłatach.

16. Członek klubu wyraża zgodę na przeniesienie przez Holmes Place praw i obowiązków. wynikających z OWU oraz umów indywidualnych na inny podmiot, którego przedmiot działalności jest zbieżny z działalnością Holmes Place a warunki członkostwa w klubie nie zostają pogorszone.

17. O wszelkich zmianach OWU Członek Klubu zostanie poinformowany w formie pisemnej przez przesłanie treści zmienionych OWU listem, pocztą elektroniczną lub doręczenie treści zmienionych OWU Członkowi Klubu w Klubie.  

18. W przypadku, gdy Członek Klubu nie akceptuje treści zmienionych OWU, ma prawo rozwiązać Umowę poprzez przedłożenie Holmes Place pisemnego oświadczenia w ciągu 14 dni od otrzymania treści zmienionych OWU. 

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWU zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.


Zmiany w danych rejestracyjnych i adresowych Holmes Place nie wpływają na ważność niniejszych OWU.


Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 18 maja 2018r.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG CZŁONKOWSKICH w klubach Holmes Place Poland – dotyczy umów FLEXI w klubach: Hilton, Marriott i Skorosze.

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Członkowskich w klubach prowadzonych przez Holmes Place Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 63, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000221325, NIP: 526-282-30-01, kapitał zakładowy: 6 132 500 zł (zwaną dalej „Holmes Place”) stanowią, co następuje:

I. CZŁONKOSTWO W KLUBIE

1. Holmes Place prowadzi kluby fitness (dalej „Klub”) dla swoich członków (dalej „Członkowie Klubu”).

2. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się po zawarciu Umowy, które następuje w dniu podpisania formularza członkowskiego i niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług w Klubach (dalej „OWU”). W przypadku podpisywania formularza członkowskiego, w okresie przedsprzedaży przed otwarciem Klubu, członkostwo rozpoczyna się w dacie otwarcia Klubu. 

3. Niniejsze OWU mają również zastosowanie do Członków Klubu, których członkostwo powstaje na podstawie odrębnej umowy, zawartej pomiędzy Holmes Place a osobą trzecią.

4. Holmes Place upoważnia Członka Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z usług świadczonych w Klubie, wyłącznie na warunkach wskazanych w Umowie i niniejszym OWU.

5. Umowa w sprawie członkostwa w klubie jest zawarta na czas nieokreślony, jednak na co najmniej okres 6 miesięcy. Członek Klubu może złożyć wypowiedzenie umowy w każdej chwili. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna bieg od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawiadomienie zostało złożone. Umowa nie może zostać rozwiązana przed upływem 6 miesięcy. 

6. Członkostwo jest imienne i nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Holmes Place. Przekazanie członkostwa, zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, podlega opłacie w wysokości opłaty transferowej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

7. Każdy Członek Klubu otrzyma kartę członkowską. Karta jest imienna i prawo do korzystania z niej nie może być przeniesione na osoby trzecie. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swych kart członkowskich za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu. Holmes Place nie jest zobowiązana do zezwolenia Członkowi Klubu na wejście do Klubu w przypadku nie okazania przez niego karty członkowskiej. W przypadku utraty karty członkowskiej, nowa karta członkowska zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym, za opłatą przewidzianą aktualnym cennikiem.

8. Każdemu Klubowiczowi po uiszczeniu opłaty za dane członkostwo, zostanie automatycznie wystawiona faktura sprzedaży, wydawana Klientowi na życzenie. Członek Klubu wyraża zgodę na stosowanie (przesyłanie) faktur w formie elektronicznej przez Holmes Place, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Faktury elektroniczne (e-faktury) mogą być przesyłane w formacie PDF na podany przez Członka Klubu adres e-mail. Zmiana adresu e-mail na który mają być przesyłane e-faktury będzie wiążącą dla Holmes Place dopiero po powiadomieniu o tym fakcie przez Członka Klubu. W przypadku braku takiego powiadomienia, e-faktury kierowane na dotychczasowy adres e-mail Klienta będą uważane za prawidłowo doręczone.

9. Uzyskanie członkostwa w jednym z Klubów Holmes Place, upoważnia Członka Klubu do korzystania jedynie z tego Klubu. Istnieje możliwość korzystania z innych Klubów na zasadzie „Systemu Multiclub”, jednak tylko wtedy, gdy Holmes Place włączy tenże Klub do Systemu Multiclub. Przenoszenie członkostwa pomiędzy takimi Klubami, włączonymi do Systemu Multiclub, podlega opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem. 

10. Członkowie Klubu, korzystający z Systemu Multiclub, nie będą mogli korzystać z nowo otwartego Klubu przez okres pierwszych 14 dni po jego otwarciu. W tym czasie, Członkowie mogą korzystać tylko z Klubów, w których są zarejestrowani. Rozszerzenie członkostwa jest możliwe za zgodą Holmes Place i podlega opłacie, zgodnie z aktualnym cennikiem, obowiązującym w dniu dokonania takiego rozszerzenia. 

11. W przypadku Umowy zawartej poza lokalem Holmes Place Członek Klubu ma prawo do wypowiedzenia członkostwa w terminie 10 dni:

a. od dnia otwarcia Klubu, w przypadku zawarcia Umowy przed otwarciem Klubu; lub 

b. od dnia zawarcia Umowy, w przypadku Klubu już otwartego. 

W obu tych przypadkach, Holmes Place jest uprawniona do pobrania opłaty rejestracyjnej i opłaty członkowskiej, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Holmes Place oświadczenia Członka o wypowiedzeniu członkostwa.  

12. Holmes Place będzie uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Członek Klubu zachowuje się w sposób agresywny, bądź w inny niedopuszczalny sposób, wielokrotnie narusza postanowienia Umowy, w tym także postanowienia OWU, nie stosuje się do poleceń kierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu lub zalega z zapłatą opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 7 dni. W takim przypadku, Holmes Place jest uprawniona do otrzymania opłat rejestracyjnych oraz opłat członkowskich w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Członka oświadczenia Holmes Place o wypowiedzeniu Umowy. 

II. OPŁATY

1. Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej i miesięcznych opłat członkowskich w kwocie, wskazanej w Umowie.

2. O ile inaczej nie zastrzeżono, opłata rejestracyjna, opłata członkowska za pierwszy miesiąc członkostwa oraz opłata za kartę członkowską są należne w dniu zawarcia Umowy, a kolejne miesięczne opłaty członkowskie są płatne do 5. dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego. 

3. Holmes Place jest uprawniona do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu, w przypadku, gdy zalega on z opłatą członkowską lub podał dane, które uniemożliwiają Holmes Place realizację polecenia zapłaty lub pobranie opłaty (w zależności od wybranego sposobu zapłaty).

4. Jeżeli Członek Klubu zalega z płatnością opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 7 dni, Holmes Place może (ale nie ma obowiązku) rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Holmes Place przysługują opłaty, określone w Punkcie I.11 powyżej. 

5. Miesięczne składki członkowskie w wysokości wskazanej w umowie mogą być opłacane w następujący sposób:

a) miesięcznie - za pomocą płatności cyklicznej z karty kredytowej (karty akceptowane przez Holmes Place to: VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS)

b) miesięcznie - poprzez ustanowienie polecenia zapłaty na rzecz Holmes Place bezpośrednio z rachunku bankowego Klienta

III. GOŚCIE:

1. Gościem Holmes Place jest osoba zaproszona do klubu przez Członka Klubu mającego opłaconą aktywną umowę lub osoba posiadająca ważne zaproszenie do klubu lub osoba chcąca skorzystać z Klubu za opłatą zgodnie z cennikiem (osoba weryfikowana jest na podstawie dokumentu tożsamości). Gość może skorzystać z zaproszenia nie częściej niż raz (1) na 3 miesiące.

2. Holmes Place zezwala każdemu Członkowi Klubu na wprowadzenie jednego gościa do Klubu nieodpłatnie nie częściej niż raz (1) na 3 miesiące (zwanego dalej „Gościem”). Gość musi mieć ukończone co najmniej 16 lat.

3. Gość zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę wejściową przewidzianą dla Gościa Klubu, jeżeli nie posiada zaproszenia. 

4. Gość zobowiązany jest przestrzegać warunków niniejszych OWU, zasad obowiązujących w Klubie oraz poleceńkierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu. Członek Klubu ma obowiązek wcześniejszego poinformowania Gościa o powyższych obowiązkach. Członek Klubu jest zobowiązany zapewnić opuszczenie Klubu przez Gościa najpóźniej razem z Członkiem Klubu. Członek Klubu będzie odpowiedzialny za naruszenie przez Gościa zasad obowiązujących w Klubie lub poleceń zarządu Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu, tak jak za własne naruszenie (działanie).

5. Holmes Place zastrzega sobie prawo odmówienia wpuszczenia Gościa do Klubu, nawet bez podania przyczyn.

IV. YASADZ UPRAWIANIA SPORTUł

1. Członkowie Klubu uprawiają sport i biorą udział w zajęciach w Klubie oraz korzystają z wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członków Klubu w Klubie, chyba że wynikają one z winy Holmes Place, w tym z niewłaściwego stanu technicznego urządzeń, w które wyposażony jest Klub.

2. Członkowie Klubu, którzy mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem lub przyjmujący lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne lub psychiczne, nie mają prawa uczestniczyć w jakichkolwiek ćwiczeniach w Klubie.  

3. Członkowie Klubu nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych trenerów osobistych w Klubie    (z wyłączeniem trenerów osobistych zatrudnionych w Klubie).

4. Holmes Place zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu (np. Cardio, Power Plate), mając na względzie potrzeby korzystania z urządzeń i wyposażenia przez wszystkich Członków Klubu. 

5. Członkowie Klub są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń, aby zapewnić utrzymanie wyposażenia i urządzeń Klubu w czystości.

6. Członkowie są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia z trenerami punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć. Członkowie Klubu są zobowiązani nie zakłócać zajęć z trenerami w żaden sposób.

7. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Holmes Place zastrzega sobie prawo do wymagania wcześniejszego zapisania się na takie zajęcia i do ustalenia warunków takiej rejestracji. 

8. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, sala ćwiczeń jest przepełniona lub Członek Klubu nie przestrzega poleceń trenera.

9. Członkowie Klubu i ich Goście są zobowiązani do przestrzegania następujących reguł:

• brać prysznic przed wejściem do sauny,

• używać dezodorantów,

• zabronione jest golenie się pod prysznicami lub w saunie,

• zabronione jest suszenie jakichkolwiek rzeczy osobistych lub ręczników w saunie.

10. Zabronione jest korzystanie z sauny przez Członków Klubu lub ich Gości, będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny.

11. Podczas uprawniania sportu, w szczególności fitness lub pływania, Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Umowy, w tym także OWU oraz poleceń trenerów i personelu Klubu i Holmes Place.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Holmes Place za szkody na osobie.

2. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Holmes Place za szkody na mieniu wniesionym do Klubu przez Członków Klubu.

3. Odpowiedzialność Holmes Place za szkodę na mieniu wniesionym na teren Klubu, jest wyłączona w sytuacji, gdy Członek Klubu narusza Punkt VI.7 poniżej.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W KLUBIE

1. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie przyzwoicie, tak, aby nie przeszkadzać innym Członkom Klubu. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone. 

2. Członkowie Klubu, w trakcie uprawiania jakichkolwiek ćwiczeń sportowych, są obowiązani do noszenia odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego.

3. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do ubierania się zgodnie z zasadami higieny i przyzwoitego zachowania, odpowiednio do danego pomieszczenia w Klubie.

4. Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Klubie i do poproszenia Członka Klubu, który w opinii Holmes Place lub personelu Klubu ubrany jest nieodpowiednio o opuszczenie Klubu. 

5. Palenie jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.

6. Używanie telefonów komórkowych jest zabronione w pomieszczeniach siłowni, studiach Klubu i na terenie basenu.

7. Członkowie Klubu zobowiązani są nie wnosić do pomieszczeń Klubu pieniędzy lub jakichkolwiek innych przedmiotów o znacznej wartości. Jeżeli Członek Klubu jest w posiadaniu wartościowych przedmiotów (np. pieniędzy, biżuterii, dowodu osobistego, kluczyków do samochodu, ważnych dokumentów, telefonu komórkowego, komputera itp.) na terenie Klubu, to jest on zobowiązany do oddania tychże przedmiotów do przechowania na recepcji bądź do umieszczenia ich w schowku przy recepcji. 

8. Schowki w przebieralniach są udostępniane Członkom Klubu w celu przechowania ich rzeczy osobistych podczas pobytu w pomieszczeniach Klubu (z wyłączeniem pieniędzy oraz innych kosztowności). Członkowie Klubu są obowiązani do posiadania kłódki przy każdej wizycie w Klubie. Przed opuszczeniem Klubu, Członkowie Klubu są zobowiązani do opróżnienia zajmowanych schowków. Schowki nieopróżnione przed zamknięciem Klubu danego dnia, mogą zostać otwarte i opróżnione przez personel Klubu odpowiedzialny za jego prowadzenie. Jednakże Klub nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w Klubie, a zwłaszcza w schowkach.

9. Członkowie Klubu mogą również wynająć schowek w celu przechowywania ich rzeczy osobistych (z wyłączeniem pieniędzy i innych kosztowności) na dłuższy okres.

VII. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Niniejszy punkt określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Członków Klubu w związku z korzystaniem przez nich z usług członkostwa w klubach Holmes Place niezbędnych do realizacji świadczeń wzajemnych. 

 1. Holmes Place Poland Sp.z o.o. jest administratorem danych osobowych Członków Klubów. Podanie danych jest dobrowolnie, jednakże niezbędne w celu zawarcia umowy na świadczenie usług członkowskich przez Klub. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dla Holmes Place, jest osoba z która można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeśli istnieje potrzeba skontaktowani się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest on dostępny pod adresem mailowym iodo@holmesplace.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Holmes Place wyłącznie na podstawie udzielonej zgody do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Klub, obsługi procesu reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak również w ściśle określonym celu przez administratora danych osobowych.

3. Dane osobowe dotyczące postępów treningowych Członka Klubu przetwarzane w ramach dostępu do postępów treningowych będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika. 

4. Dane osobowe przekazane do Holmes Place będą przechowywane w celu realizacji usługi, a po jej zakończeniu do czasu złożenia rezygnacji z przetwarzania danych osobowych. Holmes Place zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru pod adresem email: rodo@holmesplace.pl

5. Członek Klubu przekazując swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody w każdym czasie a także uprawnienie do przenoszenia tych danych. Przetwarzanie danych osobowych Członka Klubu przetwarzane w celach marketingowych następuje na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora danych i w związku z powyższym Członkowi Klubu przysługuje uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach statystycznych i marketingowych w dowolnym momencie oraz w zakresie w jakim przetwarzanie to związane jest z marketingiem bezpośrednim. 

6. Holmes Place może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Członek Klubu naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Członka Klubu przez organy wymiaru sprawiedliwości. 

7. Holmes Place chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu traktowany jest jako wydzielona baza danych w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. 

8. Holmes Place nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika. Z wyjątkiem sytuacji w której Holmes Place przekaże dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Członków Klubu przepisów prawa. Holmes Place zastrzega możliwość udostępnienia danych Członków Klubu Kancelarii Prawniczej, którzy zalegają z regulowaniem opłat członkowskich na podstawie zawartej umowy w celu dochodzenia należności. Holmes Place korzysta z usług zewnętrznej firmy hostingowej, mailingowej oraz smsowej, która udostępnia swoje serwery na potrzeby prowadzenia działalności, a tym samym Holmes Place korzysta z usług zaufanych partnerów, których obowiązuje umowa powierzenia oraz umowa o zachowaniu poufności.

10. Holmes Place za zgodą Członka Klubu może przekazać jego dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji wybranej formy płatności przez Członka Klubu firmie Elavon/Six Safer Payment/Przelewy 24 z siedzibą w Warszawie. 

11. Członkowi Klubu przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi na działania Administratora naruszające zasady przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego dla przetwarzania danych osobowych w Rzeczpospolitej Polskiej (GIODO lub inny organ ustanowiony w tym celu właściwymi przepisami prawa).

VIII. OGÓLNE WARUNKI:

1.      Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsze OWU stanowią inaczej lub Holmes Place wyda uprzednie pisemne zezwolenie. W przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, Umowę podpisuje przedstawiciel ustawowy – rodzic lub inny opiekun prawny.

2.      Godziny otwarcia Klubu są wywieszone w pomieszczeniach Klubu. Holmes Place zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie potrzeby.

3.      Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening, w szczególności fitness bądź pływanie, najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.

4.      Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.

5.      Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi, nie wchodzące w zakres danego typu członkostwa, są określone w cenniku ustalonym przez Holmes Place.

6.      Holmes Place zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub wpuszczenia na teren Klubu, z uzasadnionych przyczyn, z podaniem takiej przyczyny Członkowi Klubu.

7.      Ważne informacje są wywieszane na tablicach ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu.

8.      Zabronione jest wchodzenie na teren Klubu przez osoby, będące pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź substancji psychotropowych.

9.      Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu. Zasady dotyczące parkowania, włączając w to opłaty za parking mogą ulec zmianie. Opłaty za parking nie są wliczone w opłatę rejestracyjną, ani w opłatę członkowską.

10.   Członek Klubu powinien powiadomić Klub o zmianie swego adresu lub numeru telefonu.

11.   Przez podpisanie niniejszych OWU, Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z nimi, zrozumiał je, akceptuje warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

12.   Pojęcia „członkostwo” oraz „Członek Klubu” są używane w celu ustalenia praw i obowiązków, związanych z używaniem wyposażenia Klubu i usług świadczonych przez Holmes Place. Ani użycie tych pojęć ani zawarcie Umowy nie powoduje powstania stosunku spółki lub innej formy współdziałania lub jakiejkolwiek formy współwłasności pomiędzy Członkami Klubu, ani też pomiędzy poszczególnymi Członkami Klubu i Holmes Place.

13.   Klub wyposażony jest i monitorowany przy pomocy sieci kamer przemysłowych. W Klubie stosowany jest również system identyfikacji Członków Klubu poprzez wykonanie zdjęcia Członka Klubu w chwili jego pierwszego wejścia do Klubu, co Członek Klubu akceptuje poprzez podpisanie formularza członkowskiego i niniejszych OWU. Holmes Place oświadcza, że zdjęcia wykonane w Klubie, o których mowa w zdaniu poprzednim, wykorzystywane będą jedynie w celu identyfikacji Członków Klubu.

14.   Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w informatycznej bazie danych Holmes Place Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług w klubach Holmes Place oraz dla celów marketingowych Holmes Place Poland Sp. z o.o. obecnie i w przyszłości, a także wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Klubu oraz innych klubów Holmes Place, za pomocą poczty elektronicznej, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej. Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/na, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie powyższych danych jest dobrowolne.

15.   Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych OWU w następujących przypadkach:

a)        w przypadku zmian w warunkach współpracy z właścicielami lub wynajmującymi lokale, w których prowadzone są Kluby Holmes Place Poland;

b)    w przypadku globalnej zmiany polityki biznesowej przez grupę kapitałową, w skład której wchodzi Holmes Place ;

c)     w przypadku zmiany przepisów prawnych mającej wpływ na świadczenie przez Holmes Place usług w Klubach Holmes Place Poland;

d)    w przypadku konieczności zmiany zasad uprawiania sportu lub zasad zachowania w Klubie Holmes Place Poland w celu zapewnienia poprawy warunków uprawniania sportu i bezpieczeństwa Członków Klubu.

16.   Holmes Place zastrzega sobie prawo zmian w opłatach członkowskich w przypadku podwyższenia podatku VAT bądź w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek nowych podatków. Członek Klubu ma prawo do rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianach w tych opłatach.

17.   Członek klubu wyraża zgodę na przeniesienie przez Holmes Place praw i obowiązków. wynikających z OWU oraz umów indywidualnych na inny podmiot, którego przedmiot działalności jest zbieżny z działalnością Holmes Place a warunki członkostwa w klubie nie zostają pogorszone.

18.   O wszelkich zmianach OWU Członek Klubu zostanie poinformowany w formie pisemnej przez przesłanie treści zmienionych OWU listem, pocztą elektroniczną lub doręczenie treści zmienionych OWU Członkowi Klubu w Klubie. 

19.   W przypadku, gdy Członek Klubu nie akceptuje treści zmienionych OWU, ma prawo rozwiązać Umowę poprzez przedłożenie Holmes Place pisemnego oświadczenia w ciągu 14 dni od otrzymania treści zmienionych OWU.

20.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWU zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.

Zmiany w danych rejestracyjnych i adresowych Holmes Place nie wpływają na ważność niniejszych OWU.


Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 18 maja 2018r.

Regulamin klubu Holmes Place Wrocław OVO członkostwo flexi

Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Holmes Place Poland Sp.z o.o.(Członek Klubu), zawiera Umowę na korzystanie z fitness klubu (dalej „Umowa”) z Holmes Place Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 63, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000221325, NIP: 526-28-23-001, prowadzącą kluby działające pod marką Holmes Place, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

I. DEFINICJE

1. Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie: a) Członek Klubu – osoba, która dołączyła do klubu Holmes Place oraz spełniła warunki określone w punkcie 3 poniżej; b) Członkostwo - okres w jakim Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z klubu c) miesiąc członkostwa- okres członkostwa liczony od każdego pierwszego (1) dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. d) Klub- lokalizacja wybrana przez Klienta w systemie online przy zakupie karnetu lub bezpośrednio u sprzedawcy Holmes Place (w przedsprzedaży członkostw); e) Strefa Klienta- strefa dostępna dla Klienta po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony www.ovo.holmesplace.pl umożliwiająca zamrażanie, odmrażanie, wypowiedzenie członkostwa, dostęp do faktur oraz wszelkich informacji na temat członkostwa oraz zakupionych usług; f) Zamrożenie Członkostwa- czynność dokonana przez Członka pozwalająca na utrzymanie członkostwa w mocy za dodatkową opłatą manipulacyjną(„opłata za zamrożenie”), jednak uniemożliwiająca wstęp do Klubu; zamrożenie członkostwa wydłuża okres trwania umowy. Okresu wypowiedzenia nie podlega zamrożeniu g) Opłata wpisowa- opłata, która jest naliczona w związku z przystąpieniem do klubu przez członka wykupującego nowe członkostwo; h)Pro-rata – pierwsza opłata naliczona proporcjonalnie do ilości dni członkostwa wg daty rozpoczęcia względem pełnej miesięcznej opłaty członkowskiej. i) Opłata członkowska- miesięczna opłata za oferowane usługi przez Klub; j) Opłata za zamrożenie członkostwa- opłata manipulacyjna za wstrzymanie członkostwa pozwalająca utrzymać członkostwo w mocy; k) Dzień płatności- za dzień płatności uznaje się dzień: - pierwszej płatności – dzień przystąpienia członka do klubu lub wybranej przez niego innej daty rozpoczęcia członkostwa w przypadku jego opóźnienia - kolejnych płatności – pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca l) Dzień Otwarcia dla klientów- dzień, w którym klienci posiadający aktywny status członka mogą w pełni po raz pierwszy skorzystać z usług Klubu; m) Dni Otwarte- dni, w których dostęp do klubu w celu obejrzenia go i zapoznania się z ofertą będą miały wszystkie zainteresowane osoby (pełnoletnie), zarówno posiadające status członka, jak i nieposiadające takiego statusu. n) Gość – osoba, która jest polecona przez Członka Klubu celem skorzystania z usług Holmes Place, na zasadach uprzednio ustalonych z Managerem Klubu o) członkostwo Multiclub- członkostwo upoważniające do korzystania z klubów sieci Holmes Place Premium dostępnych na terenie Polski (aktualny wykaz klubów dostępny jest w recepcji klubu), p) upgrade członkostwa- wzbogacona wersja członkostwa z dodatkowymi serwisami m.in. członkostwo Multiclub r) Member privelage card – karta członkowska za okazaniem której członkowie klubu mają możliwość skorzystania ze zniżek wśród partnerów Holmes Place. Karta nie może być przekazywana osobom trzecim oraz traci ważność wraz z zakończeniem członkostwa s) Bundless Pack basic – pakiet startowy możliwy do zakupu w momencie zapisania się do klubu zawierający: Members Privelage card, 4 treningi personalne GYM (regulamin dostępny poniżej), 1 PT SWIM oraz jedno (1) tygodniowe zaproszenie dla znajomego.

II. CZŁONKOSTWO

2. Członkostwo w klubie zawierane jest na czas określony na 6 miesięcy (6 pełnych miesiący). Z dniem następującym po ostatnim dniu ww. okresu obowiązywania Umowy, Umowa ta ulega przedłużeniu na czas nieokreślony , chyba że Członek Klubu albo Holmes Place, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu 6 miesięcy obowiązywania Umowy, złoży rezygnację w Strefie Klienta po uprzednim zalogowaniu na swoje konto. Składki członkowskie pozostają bez zmian. Jeżeli czas trwania Umowy zostanie przedłużony na czas nieokreślony zgodnie z tą klauzulą, to jedna ze stron ma prawo w dowolnej chwili wypowiedzieć Umowę zachowując jedno (1)-miesięczny okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym została zgłoszona dyspozycja online w Strefie Klienta. System poinformuje Cię o dacie zakończenia członkostwa. Członek Klubu zobowiązany jest nadal płacić składkę członkowską w okresie wypowiedzenia. Członkostwo, jak również prawa i obowiązki z nią związane, kończy się i umowa wygasa z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia. 3. Członek Klubu Holmes Place zobowiązany jest do spełnienia poniższych warunków: a) rejestracja on-line w Strefie Klienta na stronie www.ovo.holmesplace.pl lub przy zakupie bezpośrednio u Membership Consultant’a Holmes Place. b) pozostawienie przy pierwszej wizycie w Klubie odcisku palca w obecności pracownika Holmes Place (system nie skanuje wszystkich linii papilarnych, a wyznacza tylko charakterystyczne punkty linii papilarnych, łączy je liniami i tym sposobem tworzy mapę odcisku palca, następnie system łączy osobę zarejestrowaną z danym odciskiem palca przy czym system nie jest w stanie odwrócić procesu zapisu, aby ponownie uzyskać odcisk palca, system zapamiętuje jedynie obraz, mapę, nie realny odcisk, system binarny nie pozwala na użycie danych przez niepowołane osoby, czy chociażby takie instytucje jak policja); Pozostawienie odcisku palca jest równoznaczne z udzieleniem przez Klienta zgody, stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie ww. danych biometrycznych następuje w sposób zgodny z art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych); c) weryfikacja danych wprowadzonych do systemu z dokumentem tożsamości przez pracownika Holmes Place przy pierwszej wizycie. d) uiszczenie opłaty członkowskiej/proraty oraz opłaty wstępnej; e) wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych w informatycznej bazie danych Holmes Place oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dn. 29.08.1997 r, Istnieje możliwość zastrzeżenia przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. 4. Członek Klubu otrzymuje na podany adres e-mail list powitalny z niezbędnymi instrukcjami. Wstęp do Klubu umożliwia weryfikacja odcisku palca poprzez przyłożenie palca do czytnika w drzwiach wejściowych. System rozpoznaje zarejestrowane i opłacone członkostwo i umożliwia wstęp do Klubu, w ten sam sposób klient opuszcza Klub. Członek Klubu otrzymuje kartę członkowską w celu skorzystania Pakietu przywilejów członków Klubu oraz z opcji Multiclub (jeżeli taka opcja jest wykupiona), która jest ważna tylko podczas trwania umowy. 5. Członek Klubu jest uprawniony do korzystania jedynie z Klubu przypisanego do lokalizacji wybranej przez Klienta w systemie online lub bezpośrednio w Klubie przy zakupie karnetu. Członek Klubu nie ma możliwości korzystania z Klubów przypisanych do innych lokalizacji, chyba, że zakupił członkostwo w wersji Multiclub. 6. W razie powstania zaległości z tytułu opłaty za Członkostwo, Holmes Place może ograniczyć członkostwo poprzez zablokowanie dostępu do Klubu przy czym Członek Klubu zostanie o tym fakcie powiadomiony za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: telefonicznie, smsowo, mailowo, osobiście lub pisemnie. Po upływie 7 dni Klient zostanie poinformowany o istniejącej zaległości oraz możliwości uregulowania płatności. W przypadku zadłużenia członkostwa Holmes Place ma prawo wypowiedzieć umowę. Status Członka Klubu można uzyskać ponownie po spełnieniu warunków określonych w punkcie 3. 7. Holmes Place zastrzega sobie prawo do pozbawienia Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji podania nieprawdziwych, niepoprawnych czy też wątpliwych danych personalnych oraz kontaktowych. W powyższej sytuacji Klub jest uprawniony do zachowania proraty/pełnej Opłaty członkowskiej oraz Opłaty Rejestracyjnej. 8. Klient może zamrozić członkostwo w dowolnym momencie na kolejny pełny miesiąc kalendarzowy będący okresem rozliczeniowym. Maksymalny okres zawieszenia wynosi 2 miesiące w ciągu 12 miesięcy członkostwa. Zawieszenia są opisane w punkcie 1.f. Opłata za zawieszenie zostanie naliczona w Strefie Klienta. 9. W przypadku Umowy zawartej poza lokalem Holmes Place lub umowy zawartej na odległość Członek Klubu ma prawo do odstąpienia od umowy członkostwa w terminie 14 dni: a)od dnia otwarcia Klubu, w przypadku zawarcia Umowy przed otwarciem Klubu; lub b)od dnia zawarcia Umowy, w przypadku Klubu już otwartego. W obu tych przypadkach, Holmes Place jest uprawniony do pobrania opłaty wpisowej w pełnej wysokości i opłaty członkowskiej, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Holmes Place pisemnego oświadczenia Członka o wypowiedzeniu członkostwa do Managera Klubu. 10. Dla członków przystępujących do klubu przed jego otwarciem członkostwo rozpoczyna się z dniem otwarcia Klubu lub istnieje możliwość wybrania późniejszej daty rozpoczęcia, w tym maksymalny okres przesunięcia wynosi 3 miesiące. Dla członków przystępujących do klubu po jego otwarciu członkostwo rozpoczyna się w dniu wniesienia opłaty lub w innej dacie, wskazanej przez Członka Klubu przy czym maksymalny czas przesunięcia startu członkostwa w tym przypadku wynosi 3 miesiące. 11. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie posiadająca przeciwwskazań lekarskich. Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsze OWU stanowią inaczej lub Holmes Place wyda uprzednio pisemne zezwolenie. W przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, członkostwo zawierane jest przez przedstawiciela ustawowego – rodzic lub inny opiekun prawny za uprzednim podpisaniem zgody rodzica/opiekuna prawnego na korzystanie osoby niepełnoletniej z klubu. 12. Rezygnacje oraz zamrożenia członkostwa należy dokonywać w Strefie Klienta po zalogowaniu na swój profil Członka Klubu.

III. PŁATNOŚCI

13. W kwestii Płatności, obowiązują następujące zasady: a) Holmes Place stosuje płatność gotówkową lub/i kartą kredytową/debetową płatną na miejscu w klubie tylko przy wpłacie za cały okres trwania umowy „z góry” (up-front) b) miesięczne opłaty członkowskie oraz pro-rata wnoszone są tylko w internetowej Strefie Klienta za pomocą użycia karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności internetowych uprawniającego Holmes Place do obciążenia rachunku karty kredytowej/debetowej Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu opłaty członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania członkiem klubu, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu. c) W przypadku niemożności pobrania środków z karty kredytowej/debetowej Członka Klubu, Holmes Place będzie podejmować kolejne próby obciążenia karty kredytowej/debetowej Członka. Po 7 dniach nieskutecznych obciążeń w Strefie Klienta pojawi się link do płatności PRZELEWY24 za opłatę członkowską i będzie on dostępny do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. W przypadku bezskutecznych prób obciążenia Holmes Place ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania z klubu. d) W przypadku, gdy data płatności przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, dyspozycje obciążenia karty kredytowej będą realizowane w najbliższym dniu roboczym; e) Klient zobowiązany jest zapewnić środki na rachunku karty kredytowej, aby w terminie realizacji płatności została pobrana opłata za członkostwo; f) Opłata za zamrożenie członkostwa naliczana będzie pierwszego dnia miesiąca następującego po bieżącym okresie rozliczeniowym.

IV. KORZYSTANIE Z KLUBU

14. Ustala się następujące Zasady korzystania z Klubu: a) Dla każdego Klubu ustanowiono indywidualny regulamin Klubu, który zawiera w szczególności przepisy dotyczące odpowiedniego korzystania z Klubu, ze sprzętu znajdującego się w nim oraz poszanowania praw innych Członków Klubu. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania; b) Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu; c) Wstęp do klubu oraz wyjście z klubu dozwolone są jedynie przy użyciu portali wejściowych, po zeskanowaniu swojego odcisku palca. Członkowie klubu zobowiązani są do pojedynczego korzystania z portali, niedozwolone jest jednoczesne przebywanie w bramkach 2 lub więcej osób. Zachowanie sprzeczne z powyższym uznane będzie za naruszenie zasad obowiązujących w klubie. Holmes Place ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym, w tej sytuacji nie przysługuje również Członkowi prawo do zwrotu niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. Holmes Place zastrzega sobie także prawo do nałożenia dożywotniego zakazu wstępu do swoich klubów. d) Członek Klubu zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów i pozostałej obsługi Klubu; e) Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym członkom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na terenie Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych członków Klubu, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć; f) Spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenie tytoniu na terenie Klubu jest zabronione. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Klubu. Holmes Place zastrzega sobie prawo do ograniczenia praw Członkowi, który łamie powyższe zasady, jak również do natychmiastowego pozbawienia prawa członkostwa z zastrzeżeniem, że nie będą dokonywane żadne zwroty finansowe za niewykorzystany czas członkostwa; g) Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie klubu zamiennego, krytego obuwia sportowego, przy czym w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie; h) Członek Klubu, ze względów higienicznych zobowiązany jest do używania ręcznika na terenie klubu; i) Członek Klubu powinien odpowiednio zabezpieczyć swoje mienie w szafce klubowej zamkniętej na kod. Kodu nie można okazywać oraz udostępniać osobom trzecim. Mienie można przetrzymywać w szafce klubowej wyłącznie podczas wykonywanego treningu w klubie. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. j) Holmes Place oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na terenie Klubu wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Członków Klubu; k) Szafki w przebieralniach nie są monitorowane w związku z tym Członkowie Klubu zobowiązani są nie wnosić do pomieszczeń Klubu pieniędzy lub jakichkolwiek innych przedmiotów o znacznej wartości. Jeżeli Członek Klubu jest w posiadaniu wartościowych przedmiotów (np. pieniędzy, biżuterii, dowodu osobistego, kluczyków do samochodu, ważnych dokumentów, telefonu komórkowego, komputera, itp. ) na terenie Klubu, to jest on zobowiązany do umieszczenia ich w monitorowanych depozytach. l) Holmes Place zastrzega sobie prawo do opróżniania i oczyszczania szafek w szatniach w czasie generalnego sprzątania szatni. Rzeczy pozostawione w szafkach będą deponowane na terenie Klubu i mogą zostać odebrane w Klubie w terminie 7 dni od dnia zdeponowania. Po upływie tego terminu uznaje się je za porzucone zgodnie z art. 180 kodeksu cywilnego i zostaną wyrzucone, zutylizowane bądź przekazane na cele charytatywne; m) Zabrania się pozostawiania rzeczy w szafkach na okres przekraczający czas jednostkowego treningu, w czasie którego szafki powinny być zamknięte. Klient po skończonym treningu opuszczając Klub jest zobowiązany do zabrania ze sobą wszystkich swoich rzeczy z szafki. n) Członkowi Klubu zabrania się wnoszenia do klubu produktowych alkoholowych, substancji psychoaktywnych, broni, materiałów pirotechnicznych, itp. 15. Członkowie Klubu i ich Goście są zobowiązani do przestrzegania następujących reguł: •brać prysznic przed wejściem do basenu oraz sauny, •używać dezodorantów, •używać odpowiedniego obuwia na terenie strefy basenowej, •zabronione jest golenie się pod prysznicami lub w saunie, •zabronione jest suszenie jakichkolwiek rzeczy osobistych lub ręczników w saunie. 16. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, sala ćwiczeń jest przepełniona lub Członek Klubu nie przestrzega poleceń trenera. 17. Członkowie są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia z trenerami punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć. Członkowie Klubu są zobowiązani nie zakłócać zajęć z trenerami w żaden sposób. 18. Członkowie Klubu nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych trenerów osobistych w Klubie (z wyłączeniem trenerów osobistych zatrudnionych w Holmes Place za uprzednim wykupieniem treningów personalnych).

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy punkt określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Członków Klubu w związku z korzystaniem przez nich z usług członkostwa w klubach Holmes Place niezbędnych do realizacji świadczeń wzajemnych. 19. Holmes Place Poland Sp.z o.o. jest administratorem danych osobowych Członków Klubów. Podanie danych jest dobrowolnie, jednakże niezbędne w celu zawarcia umowy na świadczenie usług członkowskich przez Klub. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dla Holmes Place, jest osoba z która można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeśli istnieje potrzeba skontaktowani się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest on dostępny pod adresem mailowym iodo@holmesplace.pl 20. Dane osobowe przetwarzane będą przez Holmes Place wyłącznie na podstawie udzielonej zgody do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Klub, obsługi procesu reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak również w ściśle określonym celu przez administratora danych osobowych. 21. Dane osobowe dotyczące postępów treningowych Członka Klubu przetwarzane w ramach dostępu do postępów treningowych będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika. 22. Dane osobowe przekazane do Holmes Place będą przechowywane w celu realizacji usługi, a po jej zakończeniu do czasu złożenia rezygnacji z przetwarzania danych osobowych. Holmes Place zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru pod adresem email: rodo@holmesplace.pl 23. Członek Klubu przekazując swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody w każdym czasie a także uprawnienie do przenoszenia tych danych. Przetwarzanie danych osobowych Członka Klubu przetwarzane w celach marketingowych następuje na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora danych i w związku z powyższym Członkowi Klubu przysługuje uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach statystycznych i marketingowych w dowolnym momencie oraz w zakresie w jakim przetwarzanie to związane jest z marketingiem bezpośrednim. 24. Holmes Place może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Członek Klubu naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Członka Klubu przez organy wymiaru sprawiedliwości. 25. Holmes Place chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu traktowany jest jako wydzielona baza danych w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. 26. Holmes Place nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika. Z wyjątkiem sytuacji w której Holmes Place przekaże dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Członków Klubu przepisów prawa. Holmes Place zastrzega możliwość udostępnienia danych Członków Klubu Kancelarii Prawniczej, którzy zalegają z regulowaniem opłat członkowskich na podstawie zawartej umowy w celu dochodzenia należności. Holmes Place korzysta z usług zewnętrznej firmy hostingowej, mailingowej oraz smsowej, która udostępnia swoje serwery na potrzeby prowadzenia działalności, a tym samym Holmes Place korzysta z usług zaufanych partnerów, których obowiązuje umowa powierzenia oraz umowa o zachowaniu poufności. 27. Holmes Place za zgodą Członka Klubu może przekazać jego dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji wybranej formy płatności przez Członka Klubu firmie Elavon/Six Safer Payment/Przelewy 24 z siedzibą w Warszawie. 28. Członkowi Klubu przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi na działania Administratora naruszające zasady przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego dla przetwarzania danych osobowych w Rzeczpospolitej Polskiej (GIODO lub inny organ ustanowiony w tym celu właściwymi przepisami prawa).

VI. INNE POSTANOWIENIA

29. Holmes Place ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych działań, które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Klubu i świadczenia usług na najwyższym poziomie. 30. Zabronione jest korzystanie z sauny przez Członków Klubu lub ich Gości, będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny. 31. Podczas uprawniania sportu, w szczególności fitness lub pływania, Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Umowy, w tym także OWU oraz poleceń trenerów i personelu Klubu Holmes Place. 32. Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsze OWU stanowią inaczej lub Holmes Place wyda uprzednie pisemne zezwolenie. W przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, Umowę zawiera przedstawiciel ustawowy – rodzic lub inny opiekun prawny. 33. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu. Zasady dotyczące parkowania, włączając w to opłaty za parking mogą ulec zmianie. Opłaty za parking nie są wliczone w opłatę rejestracyjną, ani w opłatę członkowską. 34. Członek Klubu powinien powiadomić Klub o zmianie swego adresu lub numeru telefonu. 35. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi, nie wchodzące w zakres danego typu członkostwa, są określone w cenniku ustalonym przez Holmes Place. 36. Holmes Place zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub wpuszczenia na teren Klubu, z uzasadnionych przyczyn, z podaniem takiej przyczyny Członkowi Klubu. 37. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening, w szczególności fitness bądź pływanie, najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia. 38. Holmes Place zezwala każdemu Członkowi Klubu na nieodpłatne wprowadzenie jednego gościa do Klubu nie częściej niż raz w miesiącu, przy czym tę samą osobę można wprowadzić jako gościa raz na 3 miesiące po uprzednim umówieniu wizyty z personelem klubu Holmes Place(zwanego dalej „Gościem”). Gość musi mieć ukończone co najmniej 16 lat. 39. Gość zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę wejściową przewidzianą dla Gościa Klubu z wyłączeniem pkt. 34. 40. Gość zobowiązany jest przestrzegać warunków niniejszych OWU, zasad obowiązujących w Klubie oraz poleceń kierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu. Członek Klubu ma obowiązek wcześniejszego poinformowania Gościa o powyższych obowiązkach. Członek Klubu jest zobowiązany zapewnić opuszczenie Klubu przez Gościa najpóźniej razem z Członkiem Klubu. Członek Klubu będzie odpowiedzialny za naruszenie przez Gościa zasad obowiązujących w Klubie lub poleceń zarządu Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu, tak jak za własne naruszenie (działanie). 41. Holmes Place zastrzega sobie prawo odmówienia wpuszczenia Gościa do Klubu, nawet bez podania przyczyn. 42. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Klubu, Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych takich jak: regulamin zamrożenia członkostwa, regulamin treningu personalnego, regulamin Sali fitness, regulamin sauny, regulamin basenu, które są dostępne na terenie klubu. 43. W przypadku jakichkolwiek uwag i reklamacji, dotyczących funkcjonowania Klubu, skarg i zażaleń prosimy o kontakt pod adresem ovo@holmesplace.pl. Holmes Place zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na piśmie na wszelkie Państwa sugestie w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania uwag lub reklamacji. 44. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 45. Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin powinien zostać opublikowany na stronie internetowej www.ovo.holmesplace.pl a członkowi Klubu w terminie 14 dni od momentu doręczenia zawiadomienia o wprowadzonych zmianach w Regulaminie listem poleconym bądź drogą e-mailową za potwierdzeniem odczytu. 46. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego. 47. Oświadczam, iż zapoznałam/łem się i akceptuję regulamin oraz wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Holmes Place Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. Zm.) w celu realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług w klubach Holmes Place. Oświadczam, iż jestem świadomy, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. 48. Tak, chcę być na bieżąco i otrzymywać informacje na temat wydarzeń w klubie, zmian w grafiku zajęć fitness, ofertach i partnerach za pośrednictwemwiadomości e-mail i SMS. Regulamin obowiązuje od dn. 18.05.2018

Regulamin klubu Holmes Place Wrocław OVO członkostwo 12 miesięczne

Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Holmes Place Poland Sp.z o.o.(Członek Klubu), zawiera Umowę na korzystanie z fitness klubu (dalej „Umowa”) z Holmes Place Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 63, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000221325, NIP: 526-28-23-001, prowadzącą kluby działające pod marką Holmes Place, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

I. DEFINICJE

1. Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie: a) Członek Klubu – osoba, która dołączyła do klubu Holmes Place oraz spełniła warunki określone w punkcie 3 poniżej; b) Członkostwo - okres w jakim Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z klubu c) miesiąc członkostwa- okres członkostwa liczony od każdego pierwszego (1) dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. d) Klub- lokalizacja wybrana przez Klienta w systemie online przy zakupie karnetu lub bezpośrednio u sprzedawcy Holmes Place (w przedsprzedaży członkostw); e) Strefa Klienta- strefa dostępna dla Klienta po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony www.ovo.holmesplace.pl umożliwiająca zamrażanie, odmrażanie, wypowiedzenie członkostwa, dostęp do faktur oraz wszelkich informacji na temat członkostwa oraz zakupionych usług; f) Zamrożenie Członkostwa- czynność dokonana przez Członka pozwalająca na utrzymanie członkostwa w mocy za dodatkową opłatą manipulacyjną(„opłata za zamrożenie”), jednak uniemożliwiająca wstęp do Klubu; zamrożenie członkostwa wydłuża okres trwania umowy. Okresu wypowiedzenia nie podlega zamrożeniu g) Opłata wpisowa- opłata, która jest naliczona w związku z przystąpieniem do klubu przez członka wykupującego nowe członkostwo; h)Pro-rata – pierwsza opłata naliczona proporcjonalnie do ilości dni członkostwa wg daty rozpoczęcia względem pełnej miesięcznej opłaty członkowskiej. i) Opłata członkowska- miesięczna opłata za oferowane usługi przez Klub; j) Opłata za zamrożenie członkostwa- opłata manipulacyjna za wstrzymanie członkostwa pozwalająca utrzymać członkostwo w mocy; k) Dzień płatności- za dzień płatności uznaje się dzień: - pierwszej płatności – dzień przystąpienia członka do klubu lub wybranej przez niego innej daty rozpoczęcia członkostwa w przypadku jego opóźnienia - kolejnych płatności – pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca l) Dzień Otwarcia dla klientów- dzień, w którym klienci posiadający aktywny status członka mogą w pełni po raz pierwszy skorzystać z usług Klubu; m) Dni Otwarte- dni, w których dostęp do klubu w celu obejrzenia go i zapoznania się z ofertą będą miały wszystkie zainteresowane osoby (pełnoletnie), zarówno posiadające status członka, jak i nieposiadające takiego statusu. n) Gość – osoba, która jest polecona przez Członka Klubu celem skorzystania z usług Holmes Place, na zasadach uprzednio ustalonych z Managerem Klubu o) członkostwo Multiclub- członkostwo upoważniające do korzystania z klubów sieci Holmes Place Premium dostępnych na terenie Polski (aktualny wykaz klubów dostępny jest w recepcji klubu), p) upgrade członkostwa- wzbogacona wersja członkostwa z dodatkowymi serwisami m.in. członkostwo Multiclub r) Member privelage card – karta członkowska za okazaniem której członkowie klubu mają możliwość skorzystania ze zniżek wśród partnerów Holmes Place. Karta nie może być przekazywana osobom trzecim oraz traci ważność wraz z zakończeniem członkostwa s) Bundless Pack basic – pakiet startowy możliwt do zakupu w momencie zapisania się do klubu zawierający: Members Privelage card, 4 treningi personalne GYM (regulamin dostępny poniżej), 1 PT SWIM oraz jedno (1) tygodniowe zaproszenie dla znajomego.

II. CZŁONKOSTWO

2. Członkostwa w klubie zawierane jest na czas określony na 12 miesięcy (12 pełnych miesięcy). Z dniem następującym po ostatnim dniu ww. okresu obowiązywania Umowy, Umowa ta ulega przedłużeniu na czas nieokreślony , chyba że Członek Klubu albo Holmes Place, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu 12 miesięcy obowiązywania Umowy, złoży rezygnację w Strefie Klienta po uprzednim zalogowaniu na swoje konto. Składki członkowskie pozostają bez zmian. Jeżeli czas trwania Umowy zostanie przedłużony na czas nieokreślony zgodnie z tą klauzulą, to jedna ze stron ma prawo w dowolnej chwili wypowiedzieć Umowę zachowując 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym zastało doręczone pisemnie zawiadomienie o woli rozwiązania umowy. Członek Klubu zobowiązany jest nadal płacić składkę członkowską w okresie wypowiedzenia. Członkostwo, jak również prawa i obowiązki z nią związane, kończy się i umowa wygasa z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia. 3. Członek Klubu Holmes Place zobowiązany jest do spełnienia poniższych warunków: a) rejestracja on-line w Strefie Klienta na stronie www.ovo.holmesplace.pl lub przy zakupie bezpośrednio u Membership Consultant’a Holmes Place. b) pozostawienie przy pierwszej wizycie w Klubie odcisku palca w obecności pracownika Holmes Place (system nie skanuje wszystkich linii papilarnych, a wyznacza tylko charakterystyczne punkty linii papilarnych, łączy je liniami i tym sposobem tworzy mapę odcisku palca, następnie system łączy osobę zarejestrowaną z danym odciskiem palca przy czym system nie jest w stanie odwrócić procesu zapisu, aby ponownie uzyskać odcisk palca, system zapamiętuje jedynie obraz, mapę, nie realny odcisk, system binarny nie pozwala na użycie danych przez niepowołane osoby, czy chociażby takie instytucje jak policja); Pozostawienie odcisku palca jest równoznaczne z udzieleniem przez Klienta zgody, stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie ww. danych biometrycznych następuje w sposób zgodny z art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych); c) weryfikacja danych wprowadzonych do systemu z dokumentem tożsamości przez pracownika Holmes Place przy pierwszej wizycie. d) uiszczenie opłaty członkowskiej/proraty oraz opłaty wstępnej; e) wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych w informatycznej bazie danych Holmes Place oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dn. 29.08.1997 r, Istnieje możliwość zastrzeżenia przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. 4. Członek Klubu otrzymuje na podany adres e-mail list powitalny z niezbędnymi instrukcjami. Wstęp do Klubu umożliwia weryfikacja odcisku palca poprzez przyłożenie palca do czytnika w drzwiach wejściowych. System rozpoznaje zarejestrowane i opłacone członkostwo i umożliwia wstęp do Klubu, w ten sam sposób klient opuszcza Klub. Członek Klubu otrzymuje kartę członkowską w celu skorzystania Pakietu przywilejów członków Klubu oraz z opcji Multiclub (jeżeli taka opcja jest wykupiona), która jest ważna tylko podczas trwania umowy. 5. Członek Klubu jest uprawniony do korzystania jedynie z Klubu przypisanego do lokalizacji wybranej przez Klienta w systemie online lub bezpośrednio w Klubie przy zakupie karnetu. Członek Klubu nie ma możliwości korzystania z Klubów przypisanych do innych lokalizacji, chyba, że zakupił członkostwo w wersji Multiclub. 6. W razie powstania zaległości z tytułu opłaty za Członkostwo, Holmes Place może ograniczyć członkostwo poprzez zablokowanie dostępu do Klubu przy czym Członek Klubu zostanie o tym fakcie powiadomiony za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: telefonicznie, smsowo, mailowo, osobiście lub pisemnie. Po upływie 7 dni Klient zostanie poinformowany o istniejącej zaległości oraz możliwości uregulowania płatności. W przypadku zadłużenia członkostwa Holmes Place ma prawo wypowiedzieć umowę. Status Członka Klubu można uzyskać ponownie po spełnieniu warunków określonych w punkcie 3. 7. Holmes Place zastrzega sobie prawo do pozbawienia Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji podania nieprawdziwych, niepoprawnych czy też wątpliwych danych personalnych oraz kontaktowych. W powyższej sytuacji Klub jest uprawniony do zachowania proraty/pełnej Opłaty członkowskiej oraz Opłaty Rejestracyjnej. 8. Klient może zamrozić członkostwo w dowolnym momencie na kolejny pełny miesiąc kalendarzowy będący okresem rozliczeniowym. Maksymalny okres zawieszenia wynosi 2 miesiące w ciągu 12 miesięcy członkostwa. Zawieszenia są opisane w punkcie 1.f. Opłata za zawieszenie zostanie naliczona w Strefie Klienta. 9. W przypadku Umowy zawartej poza lokalem Holmes Place lub umowy zawartej na odległość Członek Klubu ma prawo do odstąpienia od umowy członkostwa w terminie 14 dni: a)od dnia otwarcia Klubu, w przypadku zawarcia Umowy przed otwarciem Klubu; lub b)od dnia zawarcia Umowy, w przypadku Klubu już otwartego. W obu tych przypadkach, Holmes Place jest uprawniony do pobrania opłaty wpisowej w pełnej wysokości i opłaty członkowskiej, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Holmes Place pisemnego oświadczenia Członka o wypowiedzeniu członkostwa do Managera Klubu. 10. Dla członków przystępujących do klubu przed jego otwarciem członkostwo rozpoczyna się z dniem otwarcia Klubu lub istnieje możliwość wybrania późniejszej daty rozpoczęcia, w tym maksymalny okres przesunięcia wynosi 3 miesiące. Dla członków przystępujących do klubu po jego otwarciu członkostwo rozpoczyna się w dniu wniesienia opłaty lub w innej dacie, wskazanej przez Członka Klubu przy czym maksymalny czas przesunięcia startu członkostwa w tym przypadku wynosi 3 miesiące. 11. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie posiadająca przeciwwskazań lekarskich. Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsze OWU stanowią inaczej lub Holmes Place wyda uprzednio pisemne zezwolenie. W przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, członkostwo zawierane jest przez przedstawiciela ustawowego – rodzic lub inny opiekun prawny za uprzednim podpisaniem zgody rodzica/opiekuna prawnego na korzystanie osoby niepełnoletniej z klubu. 12. Rezygnacje oraz zamrożenia członkostwa należy dokonywać w Strefie Klienta po zalogowaniu na swój profil Członka Klubu.

III. PŁATNOŚCI

13. W kwestii Płatności, obowiązują następujące zasady: a) Holmes Place stosuje płatność gotówkową lub/i kartą kredytową/debetową płatną na miejscu w klubie tylko przy wpłacie za cały okres trwania umowy „z góry” (up-front) b) miesięczne opłaty członkowskie oraz pro-rata wnoszone są tylko w internetowej Strefie Klienta za pomocą użycia karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności internetowych uprawniającego Holmes Place do obciążenia rachunku karty kredytowej/debetowej Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu opłaty członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania członkiem klubu, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu. c) W przypadku niemożności pobrania środków z karty kredytowej/debetowej Członka Klubu, Holmes Place będzie podejmować kolejne próby obciążenia karty kredytowej/debetowej Członka. Po 7 dniach nieskutecznych obciążeń w Strefie Klienta pojawi się link do płatności PRZELEWY24 za opłatę członkowską i będzie on dostępny do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. W przypadku bezskutecznych prób obciążenia Holmes Place ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania z klubu. d) W przypadku, gdy data płatności przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, dyspozycje obciążenia karty kredytowej będą realizowane w najbliższym dniu roboczym; e) Klient zobowiązany jest zapewnić środki na rachunku karty kredytowej, aby w terminie realizacji płatności została pobrana opłata za członkostwo; f) Opłata za zamrożenie członkostwa naliczana będzie pierwszego dnia miesiąca następującego po bieżącym okresie rozliczeniowym.

IV. KORZYSTANIE Z KLUBU

14. Ustala się następujące Zasady korzystania z Klubu: a) Dla każdego Klubu ustanowiono indywidualny regulamin Klubu, który zawiera w szczególności przepisy dotyczące odpowiedniego korzystania z Klubu, ze sprzętu znajdującego się w nim oraz poszanowania praw innych Członków Klubu. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania; b) Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu; c) Wstęp do klubu oraz wyjście z klubu dozwolone są jedynie przy użyciu portali wejściowych, po zeskanowaniu swojego odcisku palca. Członkowie klubu zobowiązani są do pojedynczego korzystania z portali, niedozwolone jest jednoczesne przebywanie w bramkach 2 lub więcej osób. Zachowanie sprzeczne z powyższym uznane będzie za naruszenie zasad obowiązujących w klubie. Holmes Place ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym, w tej sytuacji nie przysługuje również Członkowi prawo do zwrotu niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. Holmes Place zastrzega sobie także prawo do nałożenia dożywotniego zakazu wstępu do swoich klubów. d) Członek Klubu zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów i pozostałej obsługi Klubu; e) Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym członkom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na terenie Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych członków Klubu, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć; f) Spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenie tytoniu na terenie Klubu jest zabronione. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Klubu. Holmes Place zastrzega sobie prawo do ograniczenia praw Członkowi, który łamie powyższe zasady, jak również do natychmiastowego pozbawienia prawa członkostwa z zastrzeżeniem, że nie będą dokonywane żadne zwroty finansowe za niewykorzystany czas członkostwa; g) Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie klubu zamiennego, krytego obuwia sportowego, przy czym w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie; h) Członek Klubu, ze względów higienicznych zobowiązany jest do używania ręcznika na terenie klubu; i) Członek Klubu powinien odpowiednio zabezpieczyć swoje mienie w szafce klubowej zamkniętej na kod. Kodu nie można okazywać oraz udostępniać osobom trzecim. Mienie można przetrzymywać w szafce klubowej wyłącznie podczas wykonywanego treningu w klubie. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. j) Holmes Place oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na terenie Klubu wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Członków Klubu; k) Szafki w przebieralniach nie są monitorowane w związku z tym Członkowie Klubu zobowiązani są nie wnosić do pomieszczeń Klubu pieniędzy lub jakichkolwiek innych przedmiotów o znacznej wartości. Jeżeli Członek Klubu jest w posiadaniu wartościowych przedmiotów (np. pieniędzy, biżuterii, dowodu osobistego, kluczyków do samochodu, ważnych dokumentów, telefonu komórkowego, komputera, itp. ) na terenie Klubu, to jest on zobowiązany do umieszczenia ich w monitorowanych depozytach. l) Holmes Place zastrzega sobie prawo do opróżniania i oczyszczania szafek w szatniach w czasie generalnego sprzątania szatni. Rzeczy pozostawione w szafkach będą deponowane na terenie Klubu i mogą zostać odebrane w Klubie w terminie 7 dni od dnia zdeponowania. Po upływie tego terminu uznaje się je za porzucone zgodnie z art. 180 kodeksu cywilnego i zostaną wyrzucone, zutylizowane bądź przekazane na cele charytatywne; m) Zabrania się pozostawiania rzeczy w szafkach na okres przekraczający czas jednostkowego treningu, w czasie którego szafki powinny być zamknięte. Klient po skończonym treningu opuszczając Klub jest zobowiązany do zabrania ze sobą wszystkich swoich rzeczy z szafki. n) Członkowi Klubu zabrania się wnoszenia do klubu produktowych alkoholowych, substancji psychoaktywnych, broni, materiałów pirotechnicznych, itp. 15. Członkowie Klubu i ich Goście są zobowiązani do przestrzegania następujących reguł: •brać prysznic przed wejściem do basenu oraz sauny, •używać dezodorantów, •używać odpowiedniego obuwia na terenie strefy basenowej, •zabronione jest golenie się pod prysznicami lub w saunie, •zabronione jest suszenie jakichkolwiek rzeczy osobistych lub ręczników w saunie. 16. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, sala ćwiczeń jest przepełniona lub Członek Klubu nie przestrzega poleceń trenera. 17. Członkowie są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia z trenerami punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć. Członkowie Klubu są zobowiązani nie zakłócać zajęć z trenerami w żaden sposób. 18. Członkowie Klubu nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych trenerów osobistych w Klubie (z wyłączeniem trenerów osobistych zatrudnionych w Holmes Place za uprzednim wykupieniem treningów personalnych).

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy punkt określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Członków Klubu w związku z korzystaniem przez nich z usług członkostwa w klubach Holmes Place niezbędnych do realizacji świadczeń wzajemnych. 19. Holmes Place Poland Sp.z o.o. jest administratorem danych osobowych Członków Klubów. Podanie danych jest dobrowolnie, jednakże niezbędne w celu zawarcia umowy na świadczenie usług członkowskich przez Klub. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dla Holmes Place, jest osoba z która można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeśli istnieje potrzeba skontaktowani się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest on dostępny pod adresem mailowym iodo@holmesplace.pl 20. Dane osobowe przetwarzane będą przez Holmes Place wyłącznie na podstawie udzielonej zgody do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Klub, obsługi procesu reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak również w ściśle określonym celu przez administratora danych osobowych. 21. Dane osobowe dotyczące postępów treningowych Członka Klubu przetwarzane w ramach dostępu do postępów treningowych będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika. 22. Dane osobowe przekazane do Holmes Place będą przechowywane w celu realizacji usługi, a po jej zakończeniu do czasu złożenia rezygnacji z przetwarzania danych osobowych. Holmes Place zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru pod adresem email: rodo@holmesplace.pl 23. Członek Klubu przekazując swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody w każdym czasie a także uprawnienie do przenoszenia tych danych. Przetwarzanie danych osobowych Członka Klubu przetwarzane w celach marketingowych następuje na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora danych i w związku z powyższym Członkowi Klubu przysługuje uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach statystycznych i marketingowych w dowolnym momencie oraz w zakresie w jakim przetwarzanie to związane jest z marketingiem bezpośrednim. 24. Holmes Place może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Członek Klubu naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Członka Klubu przez organy wymiaru sprawiedliwości. 25. Holmes Place chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu traktowany jest jako wydzielona baza danych w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. 26. Holmes Place nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika. Z wyjątkiem sytuacji w której Holmes Place przekaże dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Członków Klubu przepisów prawa. Holmes Place zastrzega możliwość udostępnienia danych Członków Klubu Kancelarii Prawniczej, którzy zalegają z regulowaniem opłat członkowskich na podstawie zawartej umowy w celu dochodzenia należności. Holmes Place korzysta z usług zewnętrznej firmy hostingowej, mailingowej oraz smsowej, która udostępnia swoje serwery na potrzeby prowadzenia działalności, a tym samym Holmes Place korzysta z usług zaufanych partnerów, których obowiązuje umowa powierzenia oraz umowa o zachowaniu poufności. 27. Holmes Place za zgodą Członka Klubu może przekazać jego dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji wybranej formy płatności przez Członka Klubu firmie Elavon/Six Safer Payment/Przelewy 24 z siedzibą w Warszawie. 28. Członkowi Klubu przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi na działania Administratora naruszające zasady przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego dla przetwarzania danych osobowych w Rzeczpospolitej Polskiej (GIODO lub inny organ ustanowiony w tym celu właściwymi przepisami prawa).

VI. INNE POSTANOWIENIA

29. Holmes Place ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych działań, które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Klubu i świadczenia usług na najwyższym poziomie. 30. Zabronione jest korzystanie z sauny przez Członków Klubu lub ich Gości, będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny. 31. Podczas uprawniania sportu, w szczególności fitness lub pływania, Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Umowy, w tym także OWU oraz poleceń trenerów i personelu Klubu Holmes Place. 32. Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsze OWU stanowią inaczej lub Holmes Place wyda uprzednie pisemne zezwolenie. W przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, Umowę zawiera przedstawiciel ustawowy – rodzic lub inny opiekun prawny. 33. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu. Zasady dotyczące parkowania, włączając w to opłaty za parking mogą ulec zmianie. Opłaty za parking nie są wliczone w opłatę rejestracyjną, ani w opłatę członkowską. 34. Członek Klubu powinien powiadomić Klub o zmianie swego adresu lub numeru telefonu. 35. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi, nie wchodzące w zakres danego typu członkostwa, są określone w cenniku ustalonym przez Holmes Place. 36. Holmes Place zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub wpuszczenia na teren Klubu, z uzasadnionych przyczyn, z podaniem takiej przyczyny Członkowi Klubu. 37. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening, w szczególności fitness bądź pływanie, najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia. 38. Holmes Place zezwala każdemu Członkowi Klubu na nieodpłatne wprowadzenie jednego gościa do Klubu nie częściej niż raz w miesiącu, przy czym tę samą osobę można wprowadzić jako gościa raz na 3 miesiące po uprzednim umówieniu wizyty z personelem klubu Holmes Place(zwanego dalej „Gościem”). Gość musi mieć ukończone co najmniej 16 lat. 39. Gość zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę wejściową przewidzianą dla Gościa Klubu z wyłączeniem pkt. 34. 40. Gość zobowiązany jest przestrzegać warunków niniejszych OWU, zasad obowiązujących w Klubie oraz poleceń kierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu. Członek Klubu ma obowiązek wcześniejszego poinformowania Gościa o powyższych obowiązkach. Członek Klubu jest zobowiązany zapewnić opuszczenie Klubu przez Gościa najpóźniej razem z Członkiem Klubu. Członek Klubu będzie odpowiedzialny za naruszenie przez Gościa zasad obowiązujących w Klubie lub poleceń zarządu Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu, tak jak za własne naruszenie (działanie). 41. Holmes Place zastrzega sobie prawo odmówienia wpuszczenia Gościa do Klubu, nawet bez podania przyczyn. 42. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Klubu, Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych takich jak: regulamin zamrożenia członkostwa, regulamin treningu personalnego, regulamin Sali fitness, regulamin sauny, regulamin basenu, które są dostępne na terenie klubu. 43. W przypadku jakichkolwiek uwag i reklamacji, dotyczących funkcjonowania Klubu, skarg i zażaleń prosimy o kontakt pod adresem ovo@holmesplace.pl. Holmes Place zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na piśmie na wszelkie Państwa sugestie w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania uwag lub reklamacji. 44. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 45. Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin powinien zostać opublikowany na stronie internetowej www.ovo.holmesplace.pl a członkowi Klubu w terminie 14 dni od momentu doręczenia zawiadomienia o wprowadzonych zmianach w Regulaminie listem poleconym bądź drogą e-mailową za potwierdzeniem odczytu. 46. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego. 47. Oświadczam, iż zapoznałam/łem się i akceptuję regulamin oraz wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Holmes Place Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. Zm.) w celu realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług w klubach Holmes Place. Oświadczam, iż jestem świadomy, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. 48. Tak, chcę być na bieżąco i otrzymywać informacje na temat wydarzeń w klubie, zmian w grafiku zajęć fitness, ofertach i partnerach za pośrednictwemwiadomości e-mail i SMS. Regulamin obowiązuje od dn. 18.05.2018

Regulamin klubu Holmes Place Wrocław OVO członkostwo 12 miesięczne- up-front

Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Holmes Place Poland Sp.z o.o.(Członek Klubu), zawiera Umowę na korzystanie z fitness klubu (dalej „Umowa”) z Holmes Place Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 63, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000221325, NIP: 526-28-23-001, prowadzącą kluby działające pod marką Holmes Place, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

I. DEFINICJE

1. Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie: a) Członek Klubu – osoba, która dołączyła do klubu Holmes Place oraz spełniła warunki określone w punkcie 3 poniżej; b) Członkostwo - okres w jakim Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z klubu c) miesiąc członkostwa- okres członkostwa liczony od każdego pierwszego (1) dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. d) Klub- lokalizacja wybrana przez Klienta w systemie online przy zakupie karnetu lub bezpośrednio u sprzedawcy Holmes Place (w przedsprzedaży członkostw); e) Strefa Klienta- strefa dostępna dla Klienta po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony www.ovo.holmesplace.pl umożliwiająca zamrażanie, odmrażanie, wypowiedzenie członkostwa, dostęp do faktur oraz wszelkich informacji na temat członkostwa oraz zakupionych usług; f) Zamrożenie Członkostwa- czynność dokonana przez Członka pozwalająca na utrzymanie członkostwa w mocy za dodatkową opłatą manipulacyjną(„opłata za zamrożenie”), jednak uniemożliwiająca wstęp do Klubu; zamrożenie członkostwa wydłuża okres trwania umowy. Okresu wypowiedzenia nie podlega zamrożeniu g) Opłata wpisowa- opłata, która jest naliczona w związku z przystąpieniem do klubu przez członka wykupującego nowe członkostwo; h)Pro-rata – pierwsza opłata naliczona proporcjonalnie do ilości dni członkostwa wg daty rozpoczęcia względem pełnej miesięcznej opłaty członkowskiej. i) Opłata członkowska- miesięczna opłata za oferowane usługi przez Klub; j) Opłata za zamrożenie członkostwa- opłata manipulacyjna za wstrzymanie członkostwa pozwalająca utrzymać członkostwo w mocy; k) Dzień płatności- za dzień płatności uznaje się dzień: - pierwszej płatności – dzień przystąpienia członka do klubu lub wybranej przez niego innej daty rozpoczęcia członkostwa w przypadku jego opóźnienia - kolejnych płatności – pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca l) Dzień Otwarcia dla klientów- dzień, w którym klienci posiadający aktywny status członka mogą w pełni po raz pierwszy skorzystać z usług Klubu; m) Dni Otwarte- dni, w których dostęp do klubu w celu obejrzenia go i zapoznania się z ofertą będą miały wszystkie zainteresowane osoby (pełnoletnie), zarówno posiadające status członka, jak i nieposiadające takiego statusu. n) Gość – osoba, która jest polecona przez Członka Klubu celem skorzystania z usług Holmes Place, na zasadach uprzednio ustalonych z Managerem Klubu o) członkostwo Multiclub- członkostwo upoważniające do korzystania z klubów sieci Holmes Place Premium dostępnych na terenie Polski (aktualny wykaz klubów dostępny jest w recepcji klubu), p) upgrade członkostwa- wzbogacona wersja członkostwa z dodatkowymi serwisami m.in. członkostwo Multiclub r) Member privelage card – karta członkowska za okazaniem której członkowie klubu mają możliwość skorzystania ze zniżek wśród partnerów Holmes Place. Karta nie może być przekazywana osobom trzecim oraz traci ważność wraz z zakończeniem członkostwa s) Bundless Pack basic – pakiet startowy możliwt do zakupu w momencie zapisania się do klubu zawierający: Members Privelage card, 4 treningi personalne GYM (regulamin dostępny poniżej), 1 PT SWIM oraz jedno (1) tygodniowe zaproszenie dla znajomego.

II. CZŁONKOSTWO

2. Członkostwa w klubie zawierane jest na czas określony na okres 12 miesięcy. 3. Członek Klubu Holmes Place zobowiązany jest do spełnienia poniższych warunków: a) rejestracja on-line w Strefie Klienta na stronie www.ovo.holmesplace.pl lub przy zakupie bezpośrednio u Membership Consultant’a Holmes Place. b) pozostawienie przy pierwszej wizycie w Klubie odcisku palca w obecności pracownika Holmes Place (system nie skanuje wszystkich linii papilarnych, a wyznacza tylko charakterystyczne punkty linii papilarnych, łączy je liniami i tym sposobem tworzy mapę odcisku palca, następnie system łączy osobę zarejestrowaną z danym odciskiem palca przy czym system nie jest w stanie odwrócić procesu zapisu, aby ponownie uzyskać odcisk palca, system zapamiętuje jedynie obraz, mapę, nie realny odcisk, system binarny nie pozwala na użycie danych przez niepowołane osoby, czy chociażby takie instytucje jak policja); Pozostawienie odcisku palca jest równoznaczne z udzieleniem przez Klienta zgody, stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie ww. danych biometrycznych następuje w sposób zgodny z art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych); c) weryfikacja danych wprowadzonych do systemu z dokumentem tożsamości przez pracownika Holmes Place przy pierwszej wizycie. d) uiszczenie opłaty członkowskiej/proraty oraz opłaty wstępnej; e) wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych w informatycznej bazie danych Holmes Place oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dn. 29.08.1997 r, Istnieje możliwość zastrzeżenia przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. 4. Członek Klubu otrzymuje na podany adres e-mail list powitalny z niezbędnymi instrukcjami. Wstęp do Klubu umożliwia weryfikacja odcisku palca poprzez przyłożenie palca do czytnika w drzwiach wejściowych. System rozpoznaje zarejestrowane i opłacone członkostwo i umożliwia wstęp do Klubu, w ten sam sposób klient opuszcza Klub. Członek Klubu otrzymuje kartę członkowską w celu skorzystania Pakietu przywilejów członków Klubu oraz z opcji Multiclub (jeżeli taka opcja jest wykupiona), która jest ważna tylko podczas trwania umowy. 5. Członek Klubu jest uprawniony do korzystania jedynie z Klubu przypisanego do lokalizacji wybranej przez Klienta w systemie online lub bezpośrednio w Klubie przy zakupie karnetu. Członek Klubu nie ma możliwości korzystania z Klubów przypisanych do innych lokalizacji, chyba, że zakupił członkostwo w wersji Multiclub. 6. W razie powstania zaległości z tytułu opłaty za Członkostwo, Holmes Place może ograniczyć członkostwo poprzez zablokowanie dostępu do Klubu przy czym Członek Klubu zostanie o tym fakcie powiadomiony za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: telefonicznie, smsowo, mailowo, osobiście lub pisemnie. Po upływie 7 dni Klient zostanie poinformowany o istniejącej zaległości oraz możliwości uregulowania płatności. W przypadku zadłużenia członkostwa Holmes Place ma prawo wypowiedzieć umowę. Status Członka Klubu można uzyskać ponownie po spełnieniu warunków określonych w punkcie 3. 7. Holmes Place zastrzega sobie prawo do pozbawienia Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji podania nieprawdziwych, niepoprawnych czy też wątpliwych danych personalnych oraz kontaktowych. W powyższej sytuacji Klub jest uprawniony do zachowania proraty/pełnej Opłaty członkowskiej oraz Opłaty Rejestracyjnej. 8. Klient może zamrozić członkostwo w dowolnym momencie na kolejny pełny miesiąc kalendarzowy będący okresem rozliczeniowym. Maksymalny okres zawieszenia wynosi 2 miesiące w ciągu 12 miesięcy członkostwa. Zawieszenia są opisane w punkcie 1.f. Opłata za zawieszenie zostanie naliczona w Strefie Klienta. 9. W przypadku Umowy zawartej poza lokalem Holmes Place lub umowy zawartej na odległość Członek Klubu ma prawo do odstąpienia od umowy członkostwa w terminie 14 dni: a)od dnia otwarcia Klubu, w przypadku zawarcia Umowy przed otwarciem Klubu; lub b)od dnia zawarcia Umowy, w przypadku Klubu już otwartego. W obu tych przypadkach, Holmes Place jest uprawniony do pobrania opłaty wpisowej w pełnej wysokości i opłaty członkowskiej, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Holmes Place pisemnego oświadczenia Członka o wypowiedzeniu członkostwa do Managera Klubu. 10. Dla członków przystępujących do klubu przed jego otwarciem członkostwo rozpoczyna się z dniem otwarcia Klubu lub istnieje możliwość wybrania późniejszej daty rozpoczęcia, w tym maksymalny okres przesunięcia wynosi 3 miesiące. Dla członków przystępujących do klubu po jego otwarciu członkostwo rozpoczyna się w dniu wniesienia opłaty lub w innej dacie, wskazanej przez Członka Klubu przy czym maksymalny czas przesunięcia startu członkostwa w tym przypadku wynosi 3 miesiące. 11. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie posiadająca przeciwwskazań lekarskich. Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsze OWU stanowią inaczej lub Holmes Place wyda uprzednio pisemne zezwolenie. W przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, członkostwo zawierane jest przez przedstawiciela ustawowego – rodzic lub inny opiekun prawny za uprzednim podpisaniem zgody rodzica/opiekuna prawnego na korzystanie osoby niepełnoletniej z klubu. 12. Rezygnacje oraz zamrożenia członkostwa należy dokonywać w Strefie Klienta po zalogowaniu na swój profil Członka Klubu.

III. PŁATNOŚCI

13. W kwestii Płatności, obowiązują następujące zasady: a) Holmes Place stosuje płatność gotówkową lub/i kartą kredytową/debetową płatną na miejscu w klubie tylko przy wpłacie za cały okres trwania umowy „z góry” (up-front) b) miesięczne opłaty członkowskie oraz pro-rata wnoszone są tylko w internetowej Strefie Klienta za pomocą użycia karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności internetowych uprawniającego Holmes Place do obciążenia rachunku karty kredytowej/debetowej Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu opłaty członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania członkiem klubu, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu. c) W przypadku niemożności pobrania środków z karty kredytowej/debetowej Członka Klubu, Holmes Place będzie podejmować kolejne próby obciążenia karty kredytowej/debetowej Członka. Po 7 dniach nieskutecznych obciążeń w Strefie Klienta pojawi się link do płatności PRZELEWY24 za opłatę członkowską i będzie on dostępny do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. W przypadku bezskutecznych prób obciążenia Holmes Place ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania z klubu. d) W przypadku, gdy data płatności przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, dyspozycje obciążenia karty kredytowej będą realizowane w najbliższym dniu roboczym; e) Klient zobowiązany jest zapewnić środki na rachunku karty kredytowej, aby w terminie realizacji płatności została pobrana opłata za członkostwo; f) Opłata za zamrożenie członkostwa naliczana będzie pierwszego dnia miesiąca następującego po bieżącym okresie rozliczeniowym.

IV. KORZYSTANIE Z KLUBU

14. Ustala się następujące Zasady korzystania z Klubu: a) Dla każdego Klubu ustanowiono indywidualny regulamin Klubu, który zawiera w szczególności przepisy dotyczące odpowiedniego korzystania z Klubu, ze sprzętu znajdującego się w nim oraz poszanowania praw innych Członków Klubu. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania; b) Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu; c) Wstęp do klubu oraz wyjście z klubu dozwolone są jedynie przy użyciu portali wejściowych, po zeskanowaniu swojego odcisku palca. Członkowie klubu zobowiązani są do pojedynczego korzystania z portali, niedozwolone jest jednoczesne przebywanie w bramkach 2 lub więcej osób. Zachowanie sprzeczne z powyższym uznane będzie za naruszenie zasad obowiązujących w klubie. Holmes Place ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym, w tej sytuacji nie przysługuje również Członkowi prawo do zwrotu niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. Holmes Place zastrzega sobie także prawo do nałożenia dożywotniego zakazu wstępu do swoich klubów. d) Członek Klubu zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów i pozostałej obsługi Klubu; e) Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym członkom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na terenie Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych członków Klubu, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć; f) Spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenie tytoniu na terenie Klubu jest zabronione. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Klubu. Holmes Place zastrzega sobie prawo do ograniczenia praw Członkowi, który łamie powyższe zasady, jak również do natychmiastowego pozbawienia prawa członkostwa z zastrzeżeniem, że nie będą dokonywane żadne zwroty finansowe za niewykorzystany czas członkostwa; g) Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie klubu zamiennego, krytego obuwia sportowego, przy czym w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie; h) Członek Klubu, ze względów higienicznych zobowiązany jest do używania ręcznika na terenie klubu; i) Członek Klubu powinien odpowiednio zabezpieczyć swoje mienie w szafce klubowej zamkniętej na kod. Kodu nie można okazywać oraz udostępniać osobom trzecim. Mienie można przetrzymywać w szafce klubowej wyłącznie podczas wykonywanego treningu w klubie. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. j) Holmes Place oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na terenie Klubu wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Członków Klubu; k) Szafki w przebieralniach nie są monitorowane w związku z tym Członkowie Klubu zobowiązani są nie wnosić do pomieszczeń Klubu pieniędzy lub jakichkolwiek innych przedmiotów o znacznej wartości. Jeżeli Członek Klubu jest w posiadaniu wartościowych przedmiotów (np. pieniędzy, biżuterii, dowodu osobistego, kluczyków do samochodu, ważnych dokumentów, telefonu komórkowego, komputera, itp. ) na terenie Klubu, to jest on zobowiązany do umieszczenia ich w monitorowanych depozytach. l) Holmes Place zastrzega sobie prawo do opróżniania i oczyszczania szafek w szatniach w czasie generalnego sprzątania szatni. Rzeczy pozostawione w szafkach będą deponowane na terenie Klubu i mogą zostać odebrane w Klubie w terminie 7 dni od dnia zdeponowania. Po upływie tego terminu uznaje się je za porzucone zgodnie z art. 180 kodeksu cywilnego i zostaną wyrzucone, zutylizowane bądź przekazane na cele charytatywne; m) Zabrania się pozostawiania rzeczy w szafkach na okres przekraczający czas jednostkowego treningu, w czasie którego szafki powinny być zamknięte. Klient po skończonym treningu opuszczając Klub jest zobowiązany do zabrania ze sobą wszystkich swoich rzeczy z szafki. n) Członkowi Klubu zabrania się wnoszenia do klubu produktowych alkoholowych, substancji psychoaktywnych, broni, materiałów pirotechnicznych, itp. 15. Członkowie Klubu i ich Goście są zobowiązani do przestrzegania następujących reguł: •brać prysznic przed wejściem do basenu oraz sauny, •używać dezodorantów, •używać odpowiedniego obuwia na terenie strefy basenowej, •zabronione jest golenie się pod prysznicami lub w saunie, •zabronione jest suszenie jakichkolwiek rzeczy osobistych lub ręczników w saunie. 16. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, sala ćwiczeń jest przepełniona lub Członek Klubu nie przestrzega poleceń trenera. 17. Członkowie są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia z trenerami punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć. Członkowie Klubu są zobowiązani nie zakłócać zajęć z trenerami w żaden sposób. 18. Członkowie Klubu nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych trenerów osobistych w Klubie (z wyłączeniem trenerów osobistych zatrudnionych w Holmes Place za uprzednim wykupieniem treningów personalnych).

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy punkt określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Członków Klubu w związku z korzystaniem przez nich z usług członkostwa w klubach Holmes Place niezbędnych do realizacji świadczeń wzajemnych. 19. Holmes Place Poland Sp.z o.o. jest administratorem danych osobowych Członków Klubów. Podanie danych jest dobrowolnie, jednakże niezbędne w celu zawarcia umowy na świadczenie usług członkowskich przez Klub. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dla Holmes Place, jest osoba z która można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeśli istnieje potrzeba skontaktowani się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest on dostępny pod adresem mailowym iodo@holmesplace.pl 20. Dane osobowe przetwarzane będą przez Holmes Place wyłącznie na podstawie udzielonej zgody do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Klub, obsługi procesu reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak również w ściśle określonym celu przez administratora danych osobowych. 21. Dane osobowe dotyczące postępów treningowych Członka Klubu przetwarzane w ramach dostępu do postępów treningowych będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika. 22. Dane osobowe przekazane do Holmes Place będą przechowywane w celu realizacji usługi, a po jej zakończeniu do czasu złożenia rezygnacji z przetwarzania danych osobowych. Holmes Place zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru pod adresem email: rodo@holmesplace.pl 23. Członek Klubu przekazując swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody w każdym czasie a także uprawnienie do przenoszenia tych danych. Przetwarzanie danych osobowych Członka Klubu przetwarzane w celach marketingowych następuje na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora danych i w związku z powyższym Członkowi Klubu przysługuje uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach statystycznych i marketingowych w dowolnym momencie oraz w zakresie w jakim przetwarzanie to związane jest z marketingiem bezpośrednim. 24. Holmes Place może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Członek Klubu naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Członka Klubu przez organy wymiaru sprawiedliwości. 25. Holmes Place chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu traktowany jest jako wydzielona baza danych w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. 26. Holmes Place nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika. Z wyjątkiem sytuacji w której Holmes Place przekaże dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Członków Klubu przepisów prawa. Holmes Place zastrzega możliwość udostępnienia danych Członków Klubu Kancelarii Prawniczej, którzy zalegają z regulowaniem opłat członkowskich na podstawie zawartej umowy w celu dochodzenia należności. Holmes Place korzysta z usług zewnętrznej firmy hostingowej, mailingowej oraz smsowej, która udostępnia swoje serwery na potrzeby prowadzenia działalności, a tym samym Holmes Place korzysta z usług zaufanych partnerów, których obowiązuje umowa powierzenia oraz umowa o zachowaniu poufności. 27. Holmes Place za zgodą Członka Klubu może przekazać jego dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji wybranej formy płatności przez Członka Klubu firmie Elavon/Six Safer Payment/Przelewy 24 z siedzibą w Warszawie. 28. Członkowi Klubu przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi na działania Administratora naruszające zasady przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego dla przetwarzania danych osobowych w Rzeczpospolitej Polskiej (GIODO lub inny organ ustanowiony w tym celu właściwymi przepisami prawa).

VI. INNE POSTANOWIENIA

29. Holmes Place ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych działań, które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Klubu i świadczenia usług na najwyższym poziomie. 30. Zabronione jest korzystanie z sauny przez Członków Klubu lub ich Gości, będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny. 31. Podczas uprawniania sportu, w szczególności fitness lub pływania, Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Umowy, w tym także OWU oraz poleceń trenerów i personelu Klubu Holmes Place. 32. Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsze OWU stanowią inaczej lub Holmes Place wyda uprzednie pisemne zezwolenie. W przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, Umowę zawiera przedstawiciel ustawowy – rodzic lub inny opiekun prawny. 33. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu. Zasady dotyczące parkowania, włączając w to opłaty za parking mogą ulec zmianie. Opłaty za parking nie są wliczone w opłatę rejestracyjną, ani w opłatę członkowską. 34. Członek Klubu powinien powiadomić Klub o zmianie swego adresu lub numeru telefonu. 35. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi, nie wchodzące w zakres danego typu członkostwa, są określone w cenniku ustalonym przez Holmes Place. 36. Holmes Place zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub wpuszczenia na teren Klubu, z uzasadnionych przyczyn, z podaniem takiej przyczyny Członkowi Klubu. 37. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening, w szczególności fitness bądź pływanie, najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia. 38. Holmes Place zezwala każdemu Członkowi Klubu na nieodpłatne wprowadzenie jednego gościa do Klubu nie częściej niż raz w miesiącu, przy czym tę samą osobę można wprowadzić jako gościa raz na 3 miesiące po uprzednim umówieniu wizyty z personelem klubu Holmes Place(zwanego dalej „Gościem”). Gość musi mieć ukończone co najmniej 16 lat. 39. Gość zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę wejściową przewidzianą dla Gościa Klubu z wyłączeniem pkt. 34. 40. Gość zobowiązany jest przestrzegać warunków niniejszych OWU, zasad obowiązujących w Klubie oraz poleceń kierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu. Członek Klubu ma obowiązek wcześniejszego poinformowania Gościa o powyższych obowiązkach. Członek Klubu jest zobowiązany zapewnić opuszczenie Klubu przez Gościa najpóźniej razem z Członkiem Klubu. Członek Klubu będzie odpowiedzialny za naruszenie przez Gościa zasad obowiązujących w Klubie lub poleceń zarządu Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu, tak jak za własne naruszenie (działanie). 41. Holmes Place zastrzega sobie prawo odmówienia wpuszczenia Gościa do Klubu, nawet bez podania przyczyn. 42. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Klubu, Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych takich jak: regulamin zamrożenia członkostwa, regulamin treningu personalnego, regulamin Sali fitness, regulamin sauny, regulamin basenu, które są dostępne na terenie klubu. 43. W przypadku jakichkolwiek uwag i reklamacji, dotyczących funkcjonowania Klubu, skarg i zażaleń prosimy o kontakt pod adresem ovo@holmesplace.pl. Holmes Place zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na piśmie na wszelkie Państwa sugestie w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania uwag lub reklamacji. 44. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 45. Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin powinien zostać opublikowany na stronie internetowej www.ovo.holmesplace.pl a członkowi Klubu w terminie 14 dni od momentu doręczenia zawiadomienia o wprowadzonych zmianach w Regulaminie listem poleconym bądź drogą e-mailową za potwierdzeniem odczytu. 46. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego. 47. Oświadczam, iż zapoznałam/łem się i akceptuję regulamin oraz wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Holmes Place Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. Zm.) w celu realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług w klubach Holmes Place. Oświadczam, iż jestem świadomy, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. 48. Tak, chcę być na bieżąco i otrzymywać informacje na temat wydarzeń w klubie, zmian w grafiku zajęć fitness, ofertach i partnerach za pośrednictwemwiadomości e-mail i SMS. Regulamin obowiązuje od dn. 18.05.2018